Biała lista, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT ma za zadanie ułatwić weryfikację kontrahentów oraz ich rachunków bankowych. Dzięki niej możemy sprawdzić, czy nasi partnerzy biznesowi są czynnymi podatnikami VAT i jaki jest ich status. Biała lista podatników działa od 1 września 2019 r.

Co zawiera biała lista podatników?

Na białej liście znalazły się podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Możemy więc sprawdzić, czy nasi partnerzy biznesowi są czynnymi podatnikami VAT, a także dowiedzieć się, czy np. wykreślono ich z rejestru, odmówiono rejestracji, przywrócono jako podatnika VAT, a także, z czego to wynikało.

W wykazie znalazły się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy

 • nazwa firmy

 • adres siedziby (jeśli podmiot nie jest osobą fizyczną)

 • status VAT

 • REGON (jeśli firma ma)

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (jeśli firma ma)

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, a także i numer identyfikacji podatkowej wspólnika

 • imiona i nazwiska i numery identyfikacji podatkowej osób, które wchodzą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

 • imiona i nazwiska i numery identyfikacji podatkowej prokurentów

 • daty rejestracji lub jej odmowy, a także wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT wraz z podstawami prawnymi

 • numery rachunków rozliczeniowych w banku albo imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartych w związku z działalnością.

Biała lista – wyszukiwanie informacji o kontrahentach

Biała lista podatników jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można ją znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Z jej pomocą możemy wyszukiwać interesujące nas podmioty, wpisując NIP, REGON, numer rachunku bankowego lub nazwę firmy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych w CEIDG – imię i nazwisko.

Sankcje za płatność na rachunek spoza białej listy

Ważną informacją dla przedsiębiorców jest to, że w 2020 r. w przypadku opłacenia faktury na rachunek bankowy, którego nie zawiera biała lista, czekają nas konsekwencje. Przede wszystkim nabywca nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego. Ponadto poniesie on solidarną odpowiedzialność w zakresie podatku VAT.