Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, w której podstawę opodatkowania stanowi przychód. Czy można go pomniejszyć o koszty jego uzyskania? W artykule przedstawiamy jak prawidłowo powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania na ryczałcie!

Podstawa opodatkowania na ryczałcie 

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi uzyskany przez przedsiębiorcę przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów rozumie się m.in.:

 • koszty związane z zakupem towarów handlowych i materiałów podstawowych,

 • koszty mediów i usług telekomunikacyjnych,

 • wydatki związane z użytkowaniem pojazdu, np. zakup paliwa, naprawy itp.,

 • inne wydatki związane z działalnością gospodarczą, np. artykuły biurowe, ubezpieczenie działalności gospodarczej, wyposażenie biura.

Wydatki do odliczenia a podstawa opodatkowania na ryczałcie 

Ustawodawca przewidział jednak możliwość odliczania od podstawy opodatkowania wydatków zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z przepisami podstawa opodatkowania na ryczałcie może zostać pomniejszona o:

 • składki ZUS zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne podatnika oraz osób z nim współpracujących oraz potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

 • dokonane w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,

 • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,

 • wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w danym  roku podatkowym kwoty 760 zł,

 • darowizny przekazanych na cele:

 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

 • kultu religijnego,

 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,

 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy,

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ważne!
Podstawa opodatkowania na ryczałcie może zostać także pomniejszona o 7,75% wymiaru składki zdrowotnej. W 2021 roku kwota ta wynosi 328,78 zł.