Czy księgowym może zostać każda pełnoletnia osoba? Można tak powiedzieć, pod warunkiem, że nie była karana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. To jeden z przywilejów, który wprowadziła deregulacja zawodu doradcy podatkowego. Co więcej, każdy, kto wykonuje usługową działalność księgową, musi wykupić odpowiednie ubezpieczenie. Przeczytaj, co jeszcze wprowadziła deregulacja zawodu doradcy podatkowego w Polsce.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego – kto może prowadzić księgi wieczyste?

Deregulacja dotyczy mi.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych i wykonywania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co deregulacja zawodu doradcy podatkowego i innych zawodów zmienia dla przedsiębiorców? Zmianie uległy uprawnienia do prowadzenia ksiąg wieczystych. Uwolnienie zawodów sprawiło, że niektóre czynności zarezerwowane tylko licencjonowanych księgowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych stały się niezależne od konieczności posiadania odpowiednich certyfikatów.

Dotyczy to także prowadzenia ksiąg wieczystych. Deregulacja zawodu doradcy podatkowego i innych zawodów sprawiła, że niemalże każdy może prowadzić usługowo księgi rachunkowe i ewidencję podatkową, sporządzać deklaracje podatkowe, a nawet udzielać porad podatkowych. Stało się tak dlatego, że ustawa o deregulacji zniosła obowiązek wydawania certyfikatu księgowego. Jedyne obwarowanie to posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Nie wolno być karanym za przestępstwa księgowe i gospodarcze. Co więcej, obowiązkowo trzeba posiadać ubezpieczenie OC, by móc wykonywać wymienione czynności.

Katalog czynności doradcy a deregulacja zawodu doradcy podatkowego – co się zmieniło?

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego rozszerzyła katalog czynności tego zawodu. Wyłącznie osoby z uprawnieniami doradcy mogą reprezentować podatników inkasentów i płatników w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej w sądzie. Reprezentacja dotyczy spraw podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej. Ta wyłączność podnosi rangę zawodu doradcy podatkowego wobec takich profesji jak adwokat i radca prawny. Deregulacja zawodu doradcy podatkowego zniosła obowiązek posiadania wpisu na listę doradców podatkowych, jeśli chodzi m.in. o sporządzanie zeznań, deklaracji podatkowych, czy płatną pomoc w ich sporządzaniu.

Co deregulacja zawodu doradcy podatkowego oznacza dla przedsiębiorcy?

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) sprawiła, że przedsiębiorcy mają większą swobodę wyboru usługodawcy. Zniesienie wymagań związanych z uprawnieniami sprawiło, że na rynku polskim pojawiło się więcej biur rachunkowych i podatkowych, co oczywiście wpłynęło także za obniżenie cen rynkowych za tego rodzaju usługi. Należy jednak pamiętać, że to nie cena powinna być kryterium wyboru biura rachunkowego, a jakość usług i gwarancja wykonania w odpowiedni sposób, zgodny z prawem, wszystkich powierzonych zadań. Gwarancją w tym przypadku jest posiadanie polisy OC przez biuro – wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką jest zawarta.

Polecamy