Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ponosi różnego rodzaju koszty. Mogą one zostać — o ile spełnione zostaną warunki w ustawie o podatku dochodowym (PIT lub CIT) — zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. Jednym z częstych kosztów ponoszonych przez właścicieli firm są opłaty za korzystanie z parkingu. Czy — i w jaki sposób — można ująć koszty parkingu w kosztach firmowych?

Koszty uzyskania przychodu firmy — co to oznacza?

Pojęcie „koszty uzyskania przychodów” to zapewne jedna z tych kategorii, które cieszą się największym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i właścicieli większego przedsiębiorstwa.

Definicję kosztów uzyskania przychodów (KUP) można znaleźć m.in. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisem w art. 15, są to „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”.

Podsumowując, koszty uzyskania przychodów to takie nakłady finansowe, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mogą należeć do nich na przykład wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej, czynszu za lokal, wynagrodzeń dla pracowników itd. Do kosztów, które są często ponoszone przez przedsiębiorców z różnych branż, należą także opłaty parkingowe.

Koszty parkingu w kosztach firmowych — jakie są zasady ujmowania kosztów w świetle przepisów?

Koszty z tytułu usług parkingowej należy zaksięgować jako „Pozostałe wydatki” w kolumnie 13. (w przypadku KPiR — Księgi Przychodów i Rozchodów) lub na koncie 405 „Usługi obce” (w sytuacji, gdy w danej firmie prowadzi się pełne księgi rachunkowe).

Przedsiębiorcy ponoszący wydatki w związku z korzystaniem z parkingu powinni mieć na uwadze dwie kwestie:

  • przeznaczenie samochodu (auto firmowe lub prywatne),
  • typ dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty parkingowej.

Odliczanie kosztów z tytułu opłat parkingowych — samochód firmowy a prywatny

Podczas księgowania należy mieć na uwadze to, jakiego samochodu dotyczy dana opłata parkingowa. Zasadniczo, możliwe jest odliczenie wydatków na parking w następujących proporcjach (w pewnym uproszczeniu):

  • 100% VAT oraz 100% PIT — w przypadku samochodu wykorzystywanego wyłącznie na cele firmowe. Konieczne jest wówczas prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu,
  • 50% VAT oraz 75% z podatku PIT i nieodliczonej części podatku VAT — jeśli pojazd wykorzystywany jest także w celach prywatnych,
  • 50% VAT oraz 20% PIT i nieodliczonej części podatku VAT — jeśli pojazd wykorzystywany jest tylko w celach prywatnych.

Dokument potwierdzający poniesienie opłaty parkingowej

Jeśli chodzi o dokument potwierdzający poniesienie opłaty za parking, to można w tym w celu posłużyć się fakturą tradycyjną lub uproszczoną — drugi z wymienionych dokumentów to po prostu paragon z numerem NIP nabywcy. Ponadto, wartość faktury uproszczonej nie może przekraczać 450 zł (jest to przybliżona równowartość 100 EUR) — z drugiej jednak strony, w przypadku opłat za parkowanie trudno przekroczyć ten limit.

Począwszy od dnia 1.01.2020 roku, niemożliwe jest zaliczanie w poczet kosztów uzyskania przychodów paragonów bez numeru NIP. Jeśli podczas kontroli skarbowej okaże się, że zaksięgowano paragon za opłatę parkingową bez numeru NIP, konieczne będzie skorygowanie błędnej operacji.