Tester manualny oprogramowania to zawód, który nabiera coraz większego znaczenia w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie cyfrowe. Wysoki popyt na usługi tego typu specjalistów sprawia, że ci testerzy, którzy cenią sobie niezależność i poszukują nowych dróg rozwoju, decydują się na uruchomienie własnego biznesu. Jaki jest odpowiedni kod PKD dla testera oprogramowania?

Tester — charakterystyka zawodu. Czym zajmuje się tester IT?

Tester oprogramowania to zawód, który zyskuje na znaczeniu szczególnie w ostatnich latach. W zasadzie, nie powinno to nikogo zaskakiwać — w XXI wieku niemal każdego dnia powstają nowe aplikacje biznesowe, gry itd. Tester zajmuje się weryfikacją, czy programy te działają w sposób zgodny z oczekiwaniami twórców.

Profesjonalny tester manualny oprogramowania to specjalista, który zajmuje się wykonywaniem różnorodnych zadań. Zalicza się do nich między innymi sprawdzenie, czy dany program:

  • działa w sposób bezawaryjny,
  • zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo dla zgromadzonych w nim danych,
  • jest wygodny w obsłudze i atrakcyjny z punktu widzenia użytkownika zgodnie z regułami UX (ang. User Experience).

Oprócz powyższych tester manualny może doradzać w zakresie tego, jakie są możliwości dalszego rozwoju aplikacji oraz uzupełniania systemu o nowe funkcjonalności.

Tester IT a Polska Klasyfikacja Działalności

Niezależnie od skali działalności biznesowej oraz segmentu rynkowego, w jakim obraca się przedsiębiorca, konieczne jest wybranie odpowiednich kodów w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

PKD jest złożonym z pięciu poziomów systemem opartym na hierarchiczności. Każdy z nich w coraz większym stopniu uszczegóławia rodzaj działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwo. Z uwagi na szeroki zakres aktywności wielu współczesnych firm możliwe jest wybranie wielu kodów PKD, w tym kodu dominującego (przeważającego) oraz dodatkowych.

Polska Klasyfikacja Działalności umożliwia organom statystycznym przygotowywanie raportów na temat funkcjonowania gospodarki narodowej. Jest to także rozwiązanie użyteczne dla przedsiębiorców — w bazach danych na temat firm (np. internetowej bazie REGON) możliwa jest weryfikacja kontrahentów np. pod kątem wybranych przez niego kodów PKD.

Tester oprogramowania IT — jakie kody w ramach PKD dla testera należy wybrać?

Jednym z obowiązków, jakie musi spełnić tester oprogramowania w IT podczas zakładania działalności gospodarczej, jest wybór kodów PKD dla testera oraz umieszczenie stosownej informacji we wniosku:

  • CEIDG (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej),
  • składanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

Kody PKD dla przedsiębiorców z branży IT znajdują się w sekcji J — „Informacja i komunikacja” (dział 62 — „Działalność usługowa w zakresie informacji”). Znajdują się w niej następujące podklasy:

  • 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  • 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  • 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  • 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Jak widać, wśród powyższych nie ma klasy dedykowanej wyłącznie testerom. Taki stan rzeczy oznacza, że powinni oni wybrać podklasę 62.01.Z jako kod przeważający. W zależności od specyfiki prowadzonych przez testera działań można wybrać także kody dodatkowe, w tym np. 62.02.Z, jeśli tester manualny zajmuje się również doradztwem w zakresie rozwoju oprogramowania.