Jako przedsiębiorca masz obowiązek podjąć wszelkie działania, mające na celu uchronienie tajemnic swojej firmy. Mogą to być zapisy w umowie np. klauzula poufności. Jakie informacje mogą zostać objęte tajemnicą i czym jest czyn nieuczciwej konkurencji w świetle tajemnicy handlowej? Z tego artykułu dowiesz się, co grozi za złamanie klauzuli poufności oraz co może stanowić poufne informacje w firmie.

Czyn nieuczciwej konkurencji w świetle tajemnicy handlowej – definicja

O tym, co to jest tajemnicą przedsiębiorstwa oraz czym jest czyn nieuczciwej konkurencji, informuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy: „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ust. 2: Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności […] naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa”.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Oznacza to tak naprawdę, że tajemnicą przedsiębiorca może objąć nie tylko informacje dotyczące np. technologii produkcji, czy techniczne aspekty budowy produktu, ale także wszystkie informacje, które jego zdaniem nie powinny trafić do osób nieuprawnionych.

Jeśli przedsiębiorca stwierdzi, że warto tajemnicą otoczyć informacje dotyczące organizacji przedsiębiorstwa lub inne informacje, które mają wartość gospodarczą, to zgodnie z ustawą ma do tego prawo. Żeby informację gospodarczą można było uznać za tajemnicę handlową, przedsiębiorca musi podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę tej informacji, które będą stanowiły dowód w przypadku rozpatrywania przez sąd, czy ma do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji w świetle tajemnicy handlowej.

Takie działania to np. zawarcie w umowie z pracownikami klauzuli poufności, która stanowi, jakie informacje objęte zostały tajemnicą – może to być wprowadzenie nowego produktu na rynek. Przedsiębiorca w ramach działań zabezpieczających może także zabezpieczyć system komputerowy albo zabezpieczyć fizycznie lokal np. poprzez zamontowanie alarmu. Ustawa nie określa dokładnie, jakie to mają być działania, jednak przedsiębiorca musi pamiętać, że należy mieć na nie dowody w przypadku konieczności postępowania sądowego, np. mogą to być zeznania świadków, dokumenty.

Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji w świetle tajemnicy handlowej?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przejawem działania, które zostanie uznane za czyn nieuczciwej konkurencji, może być: ujawnienie, wykorzystanie, przekazanie albo nabycie informacji objętej tajemnicą handlową od osoby nieuprawnionej do jej udzielania. Wszystkie te działania to czyn nieuczciwej konkurencji w świetle tajemnicy handlowej pod warunkiem, że naruszają interesy przedsiębiorcy lub mu zagrażają.

W sytuacji, gdy dojdzie do czynu nieuczciwej konkurencji w świetle tajemnicy handlowej, czyli naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, to przedsiębiorca może dochodzić roszczeń zależnie od rodzaju naruszenia i jego skutków: może żądać odszkodowania, zaniechania dalszych naruszeń, zniszczenie towaru, który powstał w wyniku przekazania tajemnicy oraz wycofania go z rynku. O tym, że pracownik ma obowiązek przestrzegania tajemnicy, można przeczytać w art. 100 ust. 2 pkt 5 Kodeksu pracy. Czyn nieuczciwej konkurencji w świetle tajemnicy handlowej to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet kara pozbawienia wolności na 2 lata.