Ustawa o VAT określa, dla których podmiotów rejestracja do VAT jest obowiązkiem, a także które podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego . W artykule wyjaśniamy, którzy przedsiębiorcy w świetle przepisów prawa podatkowego mają obowiązek rejestracji do VAT, a także podmioty które mogą skorzystać ze zwolnienia!

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT (z ang. vallue added tax) określany w polskim ustawodawstwie jako podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej należy do grupy podatków pośrednich.

Podatek VAT definiowany jest jako obowiązkowa opłata nałożona na towary i usługi, która jest jednym z elementów zasilających budżet państwa.

Rejestracja do VAT – dla kogo jest obowiązkowa?

Rejestracja do VAT obowiązkowa jest dla podmiotów, które:

- w poprzednim roku podatkowym przekroczyły kwotę 200 tys. zł z tytułu sprzedaży towarów i usług;

- świadczą usługi wymienione w art. 113 ust. 13 pkt. 2. ustawy o VAT:

- prawnicze;

- doradztwa (wyłączeniu podlega doradztwo rolnicze);

- jubilerskie;

- ściągania długów;

- sprzedają towary wymienione w art. 113 ust. 13 pkt. 1 Ustawy o VAT:

- towary wymienione w załączniku nr 12 ustawy o VAT;

- towary podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym;

- artykuły kosmetyczne i higieniczne;

- urządzenia elektroniczne;

- maszyny;

- hurtowo i detalicznie części do samochodów osobowym i motocykli;

- tereny przeznaczone pod budowę;

- nowe środki transportu;

- nie mają zarejestrowanej siedziby prowadzonej działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważne!
Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT nie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów.

Rejestracja do VAT – kto podlega zwolnieniu z rejestracji do VAT?

Podmiotowe zwolnienie z VAT przysługuje przedsiębiorcom, którzy w danym roku podatkowym nie przekroczą limitu 200 tyś. zł. sprzedaży towarów i usług za wyjątkiem, tych których sprzedaż podlega obowiązkowej rejestracji w świetle ustawy o VAT. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie trwania roku podatkowego określony ustawowo limit 200 tyś. zł przelicza się proporcjonalnie na ilość miesięcy w danym roku, w którym prowadzona będzie działalność, wówczas otrzymują oni zwolnienie podmiotowe do kwoty wyliczonego limitu. 

Limit wyliczamy w następujący sposób: 

(wysokość limitu 200 tyś. zł) x liczba dni w ciągu roku, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza / liczba dni w roku podatkowym, za który wyliczany jest limit

Przykład 1. 

Pan Jan założył działalność gospodarczą 25 stycznia 2021 roku, jaki limit sprzedaży towarów i usług będzie wiążący dla Pana Jana, aby nie nastąpił obowiązek rejestracji do VAT?

Pan Jan w 2021 prowadzić będzie działalność przez 340 dni, zatem limit będzie następujący:

200 tyś. zł x 340 / 365 = 186301,37 zł

Wykonywanie czynności określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od wartości sprzedaży podlega również zwolnieniu podmiotowemu z rejestracji do VAT, m.in.:

- świadczenie usług medycznych;

- sprawowanie opieki nad niepełnosprawnymi;

- usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Ważne!
Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT nie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów.
Przedsiębiorca, który nie ma obowiązku rejestracji do VAT lub jest zwolniony podmiotowo, a chce dokonać rejestracji - ma możliwość zarejestrować się jako podatnik VAT.

Jak zarejestrować się do VAT?

Rejestracja do VAT jest bezpłatna i następuje poprzez zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Rejestracji można dokonać przez Internet, bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać dokumenty zgłoszeniowe pocztą. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na elektroniczną rejestrację do VAT, może ją dokonać za pośrednictwem rządowych stron: biznes.gov.pl jako załącznik do wniosku o wpis w CEIDG lub przez Portal Podatkowy.

Wypełniony formularz VAT-R należy złożyć w urzędzie skarbowym za pośrednictwem jednego z ww. kanałów. Urzędem właściwym przy rejestracji do VAT jest urząd właściwy dla miejsce wykonywania wszelkich czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej.

Ważne!
W przypadku podmiotu zwolnionego z VAT składanie formularza VAT-R nie jest obligatoryjne.
Z chwilą złożenia wniosku urząd automatycznie rejestruje przedsiębiorcę jako podatnika VAT. Przedsiębiorca ma również możliwość odpłatnie uzyskać dokument potwierdzający rejestrację – opłata za wydanie niniejszego dokumentu wynosi 170 zł.