Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze zobowiązaniami podatkowymi na gruncie PIT i VAT, a także uiszczaniem składek ZUS. W artykule przedstawiamy obowiązki rozliczeniowe przedsiębiorcy - właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej względem urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych!

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Pojęcie jednoosobowej działalności gospodarczej reguluje Ustawa Prawo Przedsiębiorców, w świetle której jednoosobowa działalność gospodarcza to:

- działalność wykonywana osobiście i w sposób ciągły;

- działalność zorganizowana;

- działalność skoncentrowana na osiągnięciu zysku finansowego.

Co do zasady prowadzenie jednoosobowej działalności wymaga rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Od tej reguły występują jednak wyjątki, na podstawie których przedsiębiorca może wykonywać pracę w ramach działalności nierejestrowanej.

Jakie obowiązki rozliczeniowe ma jednoosobowy przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca objęty jest zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tym samym obowiązki rozliczeniowe jakie przedsiębiorca musi wypełniać wobec urzędu skarbowego to:

- wpłata zaliczki na podatek dochodowy

- wpłata podatku od towarów i usług (obowiązek ten dotyczy czynnych płatników VAT i VAT-UE) oraz wysyłka JPKV7 (a niekiedy również VAT-UE).

- złożenie zeznania rocznego.

Z kolei obowiązkiem rozliczeniowym wobec ZUS jest terminowe uiszczanie składek na ubezpieczenia.

Obowiązki rozliczeniowe przedsiębiorcy wobec ZUS

Jeżeli firma nie zatrudnia pracowników to do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni przedsiębiorca musi opłacić za siebie składki ZUS. Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie innych składek, aniżeli minimalne ma obowiązek składania deklaracji ZUS DRA co miesiąc, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Zwolnione z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji są podmioty, które opłacać będą minimalne składki ZUS. Zwolnienie nie dotyczy jednak złożenia pierwszej deklaracji do ZUS, która jest obowiązkowa.

Ważne!
Jeśli wysokość opłacanych składek ulegnie zmianie, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji ZUS DRA za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zaliczka na podatek dochodowy

W przypadku miesięcznego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorca ma obowiązek wpłaty zaliczki do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast jeśli rozlicza zaliczki kwartalnie, obowiązek wpłaty następuje do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Podatek VAT

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek opłacania nie tylko zaliczki na podatek dochodowy ale także podatku od towarów i usług. Dodatkowo zobowiązani są z tego tytułu do składania deklaracji VAT (a w zasadzie jednolitego pliku kontrolnego, który zawiera w sobie deklarację). Płatnicy rozliczający się miesięcznie wpłacają podatek do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, również do tego dnia zobowiązani są złożyć JPK_V7M. Z kolei płatnik rozliczający się kwartalnie opłaca zobowiązania do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest płacony jest podatek. Przedsiębiorca ma także obowiązek składania comiesięcznych plików JPK_V7K w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni: 

- JPK_V7K za miesiąc pierwszy danego kwartału, zawierać będzie dane dotyczące ewidencji transakcji z pierwszego miesiąca kwartału;

- JPK_V7K za miesiąc drugi kwartału, zawierać będzie dane dotyczące ewidencji transakcji z drugiego miesiąca kwartału;

- JPK_V7K za miesiąc trzeci kwartału, zawierać będzie dane dotyczące ewidencji z tego miesiąca wraz z częścią deklaracyjną, która obejmuje cały kwartał.

Ważne!
Jeśli przedsiębiorca przekroczy limit kwotowy uprawniający go do rozliczania kwartalnego podatku VAT, następuję obowiązek rozliczania zobowiązań co miesiąc.

Transakcje zagraniczne to dodatkowo VAT-UE

Bez względu na sposób rozliczania podatku VAT, przedsiębiorca zarejestrowany do VAT-EU zobowiązany jest do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni złożyć informację podsumowującą VAT-UE, pod warunkiem, że w danym miesiącu wystąpiły transakcje wewnątrzwspólnotowe.

Zeznanie roczne

Przedsiębiorca na koniec roku podatkowego musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie roczne. Termin złożenia deklaracji rocznej różni się w zależności od rodzaju składanej deklaracji. Z kolei wybór deklaracji uzależniony jest od formy opodatkowania działalności gospodarczej, tym samym:

- jeśli działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17% i 32%) – przedsiębiorca składa deklarację PIT-36 do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który składane jest zeznanie roczne;

- jeśli działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym (19%) – przedsiębiorca składa w urzędzie skarbowym deklarację PIT-36L, również do 30 kwietnia następnego roku podatkowego;

- jeżeli działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas przedsiębiorca składa w urzędzie skarbowym deklaracje PIT-28 w terminie do końca lutego roku kolejnego.