Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest jedną z najpowszechniejszych form opodatkowania działalności gospodarczej, zwaną również skalą podatkową. Ile wynosi stawka należnego podatku? Przeczytaj artykuł i poznaj formę opodatkowania skalą podatkową!

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - ile wynosi stawka podatku?

Opodatkowanie zasadach ogólnych określa dwa progi podatkowe 17% i 32%. 

Podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, czyli wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np.:

·  faktury za zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych;

·  koszty mediów i usług telekomunikacyjnych;

·  koszty ubezpieczenia działalności gospodarczej;

·  koszty paliwa do samochodu użytkowanego w działalności - przy czym ich wartość zależy od sposobu użytkowania pojazdu).

Zatem podatek obliczamy w następujący sposób:

Podstawa opodatkowania

Należny podatek

do

od

85 528 zł

 

17% od kwoty uzyskanego dochody

od kwoty podatku odejmuje się również kwotę zmniejszającą podatek

 

85 628 zł

14 530 zł 75 gr + 32% od dochodu uzyskanego powyżej 85 528 zł

 

Od kwoty podatku można odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. Kwoty te w 2021 roku są następujące

- 1360 zł, jeśli dochód podatnika w danym roku podatkowym nie przekracza 8000 zł;

- 1360 zł – 834 zł 88 gr * (uzyskany przez podatnika dochód – 8000 zł)/ 5000 zł, jeśli dochód podatnika w danym roku był większy aniżeli 8000 zł, ale nie większy niż 13 000 zł;

- 525 zł 12 gr, jeśli dochody przekroczyły kwotę 13 000 zł, ale nie były wyższe aniżeli 85 528 zł;

- 525 zł 12 gr – 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł)/ 41472 zł, jeżeli dochód jest większy aniżeli 85 528 zł, ale nie przekracza kwoty 127 000 zł;

- brak kwoty zmniejszającej podatek, w przypadku uzyskanego dochodu powyżej 127 000 zł.

Ulgi podatkowe a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych uprawnia podatnika do odliczenia następujących ulg podatkowych:

- ulga na dziecko;

- ulga internetowa;

- ulga remontowa;

- ulga rehabilitacyjna;

- ulga termomodernizacyjna;

- ulga B+R;

- ulga IP BOX;

- odliczenie darowizny;

- odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

- odliczenie z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Ewidencja przychodów i rozchodów a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Decydując się na opodatkowanie na zasadach ogólnych, ewidencję księgową  należy prowadzić w księdze przychodów i rozchodów – obowiązek ewidencji księgowej w tej formie mają:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

- spółki cywilne osób fizycznych;

- spółki jawne osób fizycznych;

- spółki partnerskie.

Wartość przychodów netto ze sprzedaży w danym roku podatkowych nie może przekroczyć równowartości kwoty 2 000 000 euro. Wartość w przeliczeniu na złotówki wylicza się po średnim kursie NBP z pierwszego dnia roboczego października roku następnego.

Ważne!
Przedsiębiorstwo, które przekroczy kwotę 2 000 000 euro ze sprzedaży zobowiązane jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. W 2021 roku jest to kwota 9 030 600 zł.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych a obowiązki rozliczeniowe PIT 

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych ma obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie:

- zaliczki miesięczne należy wpłacać do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc ubiegły;

- zaliczki kwartalne należy rozliczyć do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać także rocznego rozliczenia i złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-36 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, za który składane jest zeznanie roczne.

Istotną kwestią jest również możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:

- przez cały rok podatkowy małżonkowie pozostają w związku małżeńskim i posiadają wspólność majątkową;

- jeden z małżonków w trakcie trwania roku osiągnął dochody w kwocie nieprzekraczającej powstania obowiązku opłacania podatku;

- jeden z małżonków nie prowadził w trakcie trwania roku podatkowego działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych;

- żaden z małżonków nie prowadził w danym roku podatkowym działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem liniowym lub kartą podatkową.