Podatek liniowy jako forma opodatkowania jest szczególnie korzystania dla przedsiębiorców, którzy osiągają wysokie dochody. Jakie obowiązki ma przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym? W artykule przedstawiamy charakterystykę tej formy opodatkowania!

Podatek liniowy - ile wynosi stawka podatku?

Podatek liniowy jako forma opodatkowania działalności gospodarczej gwarantuje stałą stawkę podatku w wysokości 19% bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Podstawę opodatkowania, tak jak w przypadku formy opodatkowania na zasadach ogólnych stanowi uzyskany dochód przez podatnika.

Ważne!
Należy pamiętać, że przy podatku liniowym nie można odliczyć od podatku kwoty zmniejszającej podatek.
Ta forma opodatkowania jest optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów, które zyskiwać będą wysokie dochody z prowadzonej działalności. Podatek liniowy będzie także korzystnym wyborem dla przedsiębiorców, którzy osiągają dochody w wysokości, w której na zasadach ogólnych podlegają opodatkowaniu 32%, jednocześnie wartość uzyskanego dochodu nie pozwala na skorzystanie z ulg.

Ulgi podatkowe a podatek liniowy

Podatek liniowy upoważnia przedsiębiorcę do skorzystania z następujących ulg podatkowych zmniejszających podstawę opodatkowania:

- ulga B+R;

- ulga IP BOX;

- ulga termomodernizacyjna;

- odliczenie darowizn;

- ulga abolicyjna;

- zaliczenia podatku zagranicznego;

- odliczenie starty;

- odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne;

- odliczenie ulgi na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Ewidencja przychodów i rozchodów a podatek liniowy

Rozliczając się podatkiem liniowym należy ewidencjonować przychody i rozchody w księdze przychodów i rozchodów, obowiązek ten dotyczy następujących podmiotów:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

- spółki cywilne osób fizycznych;

- spółki jawne osób fizycznych;

- spółki partnerskie.

Przedsiębiorców wiąże również limit przychodów ze sprzedaży netto w kwocie 2 000 000 euro (w 2021 to kwota 9 030 600 zł). Przekroczenie tej kwoty skutkuje obowiązkiem prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Podatek liniowy a obowiązki rozliczeniowe PIT 

Przedsiębiorca ma obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy:

  • miesięcznie, wpłacając zaliczkę do 20 dnia następnego miesiąca;

  • kwartalnie wpłacając zaliczkę do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym składają w urzędzie skarbowym deklaracją podatkową PIT-36L w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Co ważne, opodatkowanie podatkiem liniowym uniemożliwia rozliczenie wspólne z małżonkiem, a także skorzystanie z preferencji, która przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci.