Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania skierowana do wybranych podmiotów, które nie mają prawa do pomniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione koszty w związku z prowadzoną działalnością. Przeczytaj artykuł i poznaj stawki ryczałtu obowiązujące od 2021 roku!

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podmioty uprawnione do skorzystania

Wysokość podatku przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Od 2021 roku określone zostały następujące stawki podatku 2%,3%, 5,5%, 8,5%,10%, 15%, 17%.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód, który nie jest pomniejszany o koszty jego uzyskania.

Ważne!
Podmiot, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychód 2 000 000 euro nie może skorzystać z formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych wskazuje, które działalności podlegają pod daną stawkę podatku zryczałtowanego:

Stawka podatku

Przychód podlegający opodatkowaniu

2%

-z działalności ze sprzedaży wyrobów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy, chowu czy hodowli (wyrób musi być przetworzony w sposób innych aniżeli przemysłowy)

3%

- z działalności gastronomicznej z wyłączeniem sprzedaży alkoholu o zawartości powyżej 1,5%
- z działalności usługowej w handlu
- usługi związane z produkcją zwierzęcą

5,5%

- przychodów z działalności wytwórczej
- robót budowlanych
- prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych

8,5%

- z działalności usługowej
- ze świadczenia usług w zakresie edukacji, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
- prowizji uzyskanej na podstawie umowy komisu
- prowizji osiągniętej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy

10%

- ze świadczenia usług w ramach kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek

15%

- reprodukcji komputerowych nośników
- pośrednictwa w sprzedaży hurtowej
- finansowych i ubezpieczeniowych innych niż świadczone w zakresie wolnych zawodów
- prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego

17%

- przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów: adwokat, architekt, biegły rewident, doradca podatkowy itd.

Ulgi podatkowe a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podmiot opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od przychodu ulgi podatkowe takie jak:

- odliczenie składek na ZUS;
- ulga rehabilitacyjna;
- darowizny;
- ulga na Internet.

Ewidencja przychodów a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem musi prowadzić ewidencję przychodów, w ramach której zobowiązany jest przechowywać w świetle art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym następujące dokumenty:

- dowodu zakupu towarów;
- potwierdzające wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ryczałt a obowiązki rozliczeniowe PIT

Przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania podatku dochodowego. Może opłacać podatek miesięcznie lub kwartalnie, w przypadku miesięcznego rozliczania podatku należy go uiścić do 20 dnia miesiąca następnego, natomiast rozliczając podatek kwartalnie, zaliczkę należy wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Rozliczenia rocznego należy dokonać na deklaracji PIT-28 w terminie do końca lutego roku następnego za rok, za które składane jest zeznanie. Przedsiębiorca składając rozliczenie roczne nie może skorzystać z rozliczenia wspólnego z małżonkiem, preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także nie może odliczyć straty podatkowej.