KPiR, czyli Księga przychodów i Rozchodów jest formą tzw. księgowości uproszczonej, w której dokonuje się ewidencji przychodów i rozchodów. Prowadzenie KPiR jest niezbędnym narzędziem do prawidłowego rozliczenia się przed urzędem skarbowym, bowiem na podstawie dokonanych zapisów określa się wysokość należnego podatku dochodowego. W artykule przedstawiamy podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR!

Kto ma obowiązek prowadzić KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 24a obowiązek ten dotyczy następujących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,:

 • osób fizycznych;

 • spółek cywilnych osób fizycznych;

 • spółek jawnych osób fizycznych;

 • spółek partnerskich osób fizycznych,

których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 2 000 000 EUR - w 2020 limit przychodów wynosi 9 030 600 zł. Wartość limitu na PLN przelicza się według kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Ważne!
Przekroczenie przychodu 2 000 000 EUR powoduje obowiązek przejścia na pełne księgi rachunkowe z dniem 1 stycznia następnego roku podatkowego.
Przedsiębiorstwo ma możliwość ponownego prowadzenia ewidencji w KPiR, jeśli w następnym roku podatkowym pod warunkiem, że wartość uzyskanych przychodów za rok poprzedni nie przekroczy kwoty limitu.

Obowiązkiem prowadzenia KPiR objęte są również: 

 • osoby wykonujące działalność gospodarczą w ramach agencji i umów zlecenia;

 • duchowni, którzy nie skorzystali z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 

 • osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeśli zgłosiły zamiar prowadzenia księgi przychodów i rozchodów;

 • armatorzy wskazani w ustawie o podatku tonażowym.

Podmioty zwolnione z obowiązku prowadzenia KPiR

Zwolnienie z prowadzenia KPiR przysługuje podmiotom, których dotyczą szczególne okoliczności na podstawie określone §4 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów związane z :

 • stanem zdrowia podatnika;

 • wiekiem osoby podatnika;

 • rodzajem i rozmiarem wykonywanej działalności gospodarczej.

Wówczas podatnik musi złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek ze wskazaniem powstałych szczególnych okoliczności, które uprawniają go do niestosowania przepisów rozporządzenia.

Ważne!
Wniosek należy złożyć do 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy zwolnienie. Natomiast jeśli nastąpił obowiązek prowadzenia KPiR lub przedsiębiorca prowadzi już działalność, wniosek musi zostać złożony w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia powstałego obowiązku bądź rozpoczęcia działalności.

Kto nie ma obowiązku prowadzić KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR nie dotyczy podatników, którzy:

 • opodatkowani są podatkiem zryczałtowanym;

 • korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej;

 • nie posiadają prawa do skorzystania z księgowości uproszczonej w wyniku przekroczenia limitu w wysokości 2 000 000 EUR;

 • świadczą usługi przewozu osób i towaru taborem konnym;

 • wykonują zawód adwokata (wyłącznie w zespole adwokackim);

 • dokonują sprzedaży środków trwałych po uprzedniej likwidacji działalności gospodarczej.