zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemcaZatrudnianie obcokrajowców to obecnie powszechna i opłacalna taktyka pracodawców w niektórych branżach zmagających się z brakami kadrowymi na polskim rynku pracowniczym. Takie rozwiązanie jest szczególnie popularne w przypadku prac takich jak zbiór owoców i warzyw. Niemniej jednak jest to związane ze spełnieniem określonych formalności. Sprawdź, jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca i która ze stron umowy musi podjąć się złożenia wniosku.

Nowe przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców

Od stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw miała na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/EU z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Zgodnie z nimi zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca umożliwia mu podjęcie legalnej pracy w naszym kraju na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Jako że regulacja ta dotyczy pracy sezonowej, zastrzeżenie w tym przypadku polega na tym, że praca powinna się odbywać w tych branżach, które zazwyczaj koncentrują swoją działalność wokół kilku miesięcy w roku.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca?

Załatwienie formalności związanych z wydaniem pozwolenia na pracę leży po stronie pracodawcy. To on zgłasza wniosek do powiatowego urzędu pracy, w którym udziela on informacji na temat stanowiska pracy, w ramach którego chce zatrudnić obcokrajowca, a ponadto wykazuje, że nie ma on możliwości zaspokojenia braków kadrowych swojej firmy na bazie lokalnego rynku pracy. Co więcej, musi on zaoferować osobie, którą chce on zatrudnić nie niższe wynagrodzenie, niż wynagrodzenie innych osób, które pracują w ramach jego przedsiębiorstwie na takim samym stanowisku i w tym samym wymiarze. Do wniosku powinny być również załączone informacje o tym, jaki wymiar pracy i jaki rodzaj umowy został zaproponowany przyszłemu pracownikowi. O tym, czy wydać zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca decyduje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że taki wniosek jest związany z opłatą w kwocie 30 zł. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia tej opłaty.

Ważne!
W przypadku obywateli takich krajów jak:
- Ukraina,
- Rosja,
- Armenia,
- Białoruś,
- Gruzja,
- Mołdawia
do wniosku nie trzeba dołączać uzasadnienia braku możliwości zaspokojenia braków kadrowych (tzw. testu rynku pracy).

Wniosek o zezwolenie na pracę złożony – co dalej?

Decyzja odnośnie wydania pozwolenia następuje w terminie do 7 dni w trybie zwykłym bądź 30 dni, jeśli konieczne jest postępowanie wyjaśniające. Starosta wystawia zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i przekazuje je do pracodawcy, który złożył wniosek. Na podstawie tego zaświadczenia możliwe jest ubieganie się o wizę do wykonywania pracy sezonowej bądź potwierdzenie wjazdu na terytorium kraju – jeżeli wiza nie jest potrzebna. Pracodawca następnie musi potwierdzić zatrudnienie cudzoziemca – ma na to 120 dni.

Polecamy