Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania, którego celem jest zgromadzenie przez pracownika oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po ukończeniu 60. roku życia. Czym jest umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK? Ile wynoszą wpłaty do PPK i kto je finansuje? Odpowiadamy poniżej.

Terminy wprowadzenia PPK

Zgodnie z ustawą o PPK z dnia 4 października 2018 r. pracownicze plany kapitałowe będą wprowadzane do zakładów pracy etapami. W myśl art. 134. ust. 1. obowiązek wdrożenia PPK przypada na:

 • 1 lipca 2019 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,

 • 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,

 • 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,

 • 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów zatrudniających.

Oznacza to, że każdy pracodawca, bez względu na liczbę zatrudnionych, będzie miał obowiązek wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych.

Kto może być uczestnikiem PPK

Uczestnikami PPK mogą zostać pracownicy między 18. a 70. rokiem życia, którzy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. Co istotne, sposób przystąpienia do PPK będzie zależny od wieku osoby zatrudnionej. Pracownicy między 18. a 55. rokiem życia będą zapisywani do PPK automatycznie, natomiast osoby między 55. a 70. rokiem życia będą miały możliwość przystąpienia do PPK wyłącznie na swój wniosek.

Ważne!
Pracownicy młodociani oraz osoby powyżej 70. roku życia nie mogą zostać uczestnikami PPK.

Umowa o prowadzenie i zarządzanie PPK

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę, jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK w formie elektronicznej z instytucją finansową. Instytucja finansowa powinna zostać wybrana w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych. W przypadku braku porozumienia, przedsiębiorca samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze instytucji finansowej, mając na względzie interes osób zatrudnionych. Umowa o zarządzenie PPK określa w szczególności kwestie związane z warunkami gromadzenia środków i zarządzania nimi przez instytucję finansową; warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający, sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK oraz maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK.

Podmioty zatrudniające powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do:

 • 25 października 2019 r. w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób,

 • 24 kwietnia 2020 r. w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób,

 • 27 października 2020 r. w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 20 osób,

 • 23 kwietnia 2021 r. dla pozostałych podmiotów zatrudniających.

Drugą umową, którą ma obowiązek zawrzeć podmiot zatrudniający w ramach wdrożenia PPK w zakładzie pracy, jest umowa o prowadzenie PPK. Dokument ten podpisywany jest między instytucją finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzenia PPK, a pracodawcą w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. W umowie o prowadzenie PPK powinny zostać uregulowane kwestie dotyczące:

 • deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i

 • sposobu zmiany wysokości tych wpłat,

 • warunków gromadzenia środków i zarządzania nimi przez instytucję finansową,

 • sposobu zmiany funduszu zdefiniowanej daty, warunkami, terminami i

 • sposobu dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,

 • sposobu składania dyspozycji,

 • zakresu, częstotliwości i formy informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK,

 • maksymalnej wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty,

 • kosztów obciążających ten fundusz i opłatami obciążających uczestnika PPK itp.

Podmioty zatrudniające powinny zawrzeć umowę o prowadzenie PPK do:

 • 12 listopada 2019 r. w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób,

 • 11 maja 2020 r. w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób,

 • 10 listopada 2020 r. w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 20 osób,

 • 10 maja 2021 r. dla pozostałych podmiotów zatrudniających.

Wpłaty do PPK

Środki gromadzone na koncie uczestnika PPK pochodzą z wpłat podstawowych i dodatkowych pracownika oraz pracodawcy, a także z wpłat powitalnych i dopłat rocznych finansowanych przez budżet państwa.

Wysokość poszczególnych wpłat wraz ze źródłem ich finansowania została przedstawiona w poniższej tabeli:

Źródło finansowania

Rodzaj wpłaty

Wysokość wpłaty

Pracownik

wpłata podstawowa

2,0% wynagrodzenia pracownika

wpłata dodatkowa

2,0% wynagrodzenia pracownika

Pracodawca

wpłata podstawowa

1,5% wynagrodzenia pracownika

wpłata dodatkowa

2,5% wynagrodzenia pracownika

Budżet państwa

wpłata powitalna

250 zł

dopłata roczna

240 zł

Wpłaty podstawowe i dodatkowe

Zarówno pracownik, jak i pracodawca odprowadzają obowiązkowe wpłaty podstawowe oraz mają możliwość zadeklarowania dobrowolnych wpłat dodatkowych. Podmiot zatrudniający dokonuje wpłat na konto uczestnika PPK począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty finansowane przez pracodawcę powinny zostać naliczone, natomiast przez pracownika naliczone i pobrane w dacie wypłaty wynagrodzenia. Należne wpłaty pracodawca następnie przekazuje do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty zostały pobrane. Warto podkreślić, że wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego należy obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Wpłata powitalna i dopłaty roczne

Zgodnie z art. 31. ust. 1. zatrudnionym, którzy są uczestnikami PPK przez co najmniej 3 miesiące, jeśli za miesiące te zostały dokonane wpłaty podstawowe finansowane przez uczestnika PPK, przysługuje wpłata powitalna. Wpłata ta jest jednorazowa i wynosi 250 zł. Oprócz wpłaty powitalnej uczestnik PPK może liczyć również na dopłaty roczne finansowane przez skarb państwa. O przyznaniu dopłaty rocznej decyduje suma wpłat podstawowych i dodatkowych, finansowanych przez pracownika i pracodawcę, zgromadzona na koncie uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym. Uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną, gdy suma tych wpłat wynosi co najmniej tyle, co kwota wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają na celu pomoc w gromadzeniu oszczędności o przeznaczeniu emerytalnym. Co istotne, środki zgromadzone na koncie uczestnika PPK są jego własności prywatną i podlegają dziedziczeniu.