Celem, do którego dąży przeważająca większość przedsiębiorców, jest uzyskanie jak najlepszego wyniku finansowego. Wśród metod służących do osiągnięcia tego celu jest rozsądne zarządzanie kosztami, których źródłem są zasoby ludzkie. Jedną z najtańszych w zatrudnieniu grup pracowniczych są studenci. Kiedy opłaca się zatrudnienie studenta? Sprawdź!

Zatrudnienie studenta na podstawie umowy o pracę

Zatrudnienie studenta na podstawie umowy o pracę wiąże się dla przedsiębiorcy z ponoszeniem zbliżonych kosztów zatrudnienia jak przy przyjmowaniu do pracy jakiekolwiek innej osoby. Za osobę studiującą pracodawca zobligowany jest opłacać składki na:

 • ubezpieczenia społeczne ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe),

 • Fundusz Pracy,

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku natomiast, gdy studentem jest osoba poniżej 26. roku życia, pracodawca zwolniony jest z obowiązku obliczania i odprowadzania za niego zaliczki na podatek dochodowy.

Przykład 1.

Zatrudnienie studenta do 26. roku życia na umowie o pracę z wynagrodzeniem 3000 zł brutto.

 • Składki potrącane z wynagrodzenia pracownika

Składki społeczne: 3000 zł x 13,71% = 411,30 zł

Podstawa wyliczenia ubezpieczenia zdrowotnego: 3000 zł - 411,30 zł = 2588,70 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2588,70 zł x 9% = 232,98 zł

 • Podatek dochodowy: 0 zł

 • Wynagrodzenie netto pracownika: 3000 zł - 411,30 zł - 232,98 zł = 2355,72 zł

 • Składki finansowane przez pracodawcę: 

Składki społeczne: 3000 zł x 17,93% = 537,90 zł

Fundusz Pracy: 3000 zł x 2,45% = 73,50 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 3000 zł x 0,10% = 3 zł

 • Całkowity koszt zatrudnienia: 3000 zł + 537,90 zł + 73,50 zł + 3 zł = 3614,40 zł

Student na umowie zlecenie

Student do 26. roku życia, co do zasady, jest ubezpieczony z uczelni. Ten fakt przekłada się bezpośrednio na koszty zatrudnienia studenta na podstawie umowy zlecenie. 

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają wprost, kto obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnymi rentowym. Należą do nich m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie:

 • umów agencyjnych,

 • umów zlecenie bądź

 • innych umów o świadczenie usług.

Jednakże występują wyjątki od tej reguły.

Ważne!
Ustawa z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 6. § 4
Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat”.

W tym przypadku ani zleceniobiorca, ani zleceniodawca nie musi opłacać składek ZUS od wynagrodzenia studenta. Takiej osoby nie trzeba zatem zgłaszać do ubezpieczeń ZUS na drukach rejestrujących.

Dodatkowo osoby do 26. roku życia od października 2019 roku zostały objęte ulgą bez PIT dla młodych. To oznacza, tak jak już zostało wspomniane wcześniej, że nie trzeba za nich obliczać i odprowadzać zaliczek na podatek.

Ważne!
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 21 § 1 pkt 148
przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł”.

Zatrudnienie studenta w tym przypadku jest bardzo opłacalne, ponieważ kwoty netto i brutto wynagrodzenia są równe całkowitemu kosztowi zatrudnienia pracodawcy.

Przykład 2.

Zatrudnienie studenta do 26. roku życia na umowie zlecenie z wynagrodzeniem 3000 zł brutto.

 • Składki potrącane z wynagrodzenia zleceniobiorcy: 0 zł

 • Podatek dochodowy: 0 zł

 • Wynagrodzenie netto: 3000 zł

 • Składki finansowane przez zleceniodawcę: 0 zł

 • Całkowity koszt zatrudnienia: 3000 zł

Student na umowie o dzieło

Student zatrudniony na podstawie umowy o dzieło jest z reguły (tak, jak każda inna osoba) zwolniony z obowiązku ubezpieczeniowego w ZUS.

Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, występuje, gdy wykonawca dzieła jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z tym samym przedsiębiorcą. Wtedy pracodawca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS za tą osobę z tytułu podpisanej umowy o dzieło. 

Ważne!
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Art. 8. § 2a.
Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy”.

Ten rodzaj umowy nie został natomiast objęty zmianami dotyczącymi podatku dochodowego od osób poniżej 26. roku życia. W związku z tym od wynagrodzenia wykonawcy dzieła powinna zostać odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy.

Przykład 3.

Zatrudnienie studenta do 26. roku życia na umowie o dzieło z wynagrodzeniem 3000 zł brutto.

 • Składki potrącane z wynagrodzenia wykonawcy: 0 zł

 • Koszty uzyskania przychodu: 3000 zł x 20% = 600 zł

 • Podstawa opodatkowania: 3000 zł - 600 zł = 2400 zł

 • Podatek dochodowy: 2400 zł x 17% = 408 zł

 • Wynagrodzenie netto wykonawcy: 3000 zł - 408 zł = 2592 zł 

 • Składki finansowane przez zlecającego wykonanie dzieła: 0 zł

 • Całkowity koszt zatrudnienia: 3000 zł 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy zatrudnienie studenta jest szczególnie opłacalne, gdy między stronami zostanie podpisana umowa zlecenie. Ta forma współpracy jest również opłacalna z punktu widzenia studenta do 26. roku życia, ponieważ ten rodzaj umowy został objęty ulgą bez PIT dla młodych, dzięki której student nie opłaca zaliczki na podatek dochodowy.