Każdy podatnik, który zakłada działalność gospodarczą zobowiązany jest określić formę jej opodatkowania. W Polsce wyróżnione są następujące formy opodatkowania - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowane formy opodatkowania. Wybór formy opodatkowania uzależniony jest od wielu czynników odgórnie ustalonych przez przepisy, przy czym nie należy zapominać o tym, że właściwy wybór formy opodatkowania ma jednocześnie wpływ na późniejszą wysokość płaconych podatków. Dowiedz się, jak rozliczany jest podatek dochodowy przy zryczałtowany formach opodatkowania!

Dostępne formy opodatkowania

W Polsce każdy przedsiębiorca zobligowany jest do opodatkowania osiągniętych zysków z działalności. Następuje to zgodnie z wybraną formą opodatkowania zdefiniowaną w druku CEIDG-1 w polu 18. Wyróżniamy następujące formy opodatkowania:

- zasady ogólne:

 • skala podatkowa

 • podatek liniowy

- zryczałtowane formy opodatkowania

 • karta podatkowa

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Najczęściej wybieraną formą jest skala podatkowa. Nie występuje ona wyłącznie jako forma opodatkowania w działalności. Stosuje się ją przy opodatkowaniu przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z ZUS. Kolejną często wybieraną formą jest podatek liniowy, który jest korzystny przez bardziej majętnych przedsiębiorców. Pozostałe dwie zryczałtowane formy opodatkowania są rzadziej stosowane przez wzgląd na warunki jakie należy spełnić. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zryczałtowanych form opodatkowania.

Zryczałtowane formy opodatkowania - karta podatkowa

Najprostszą formą opodatkowania jest karta podatkowa dostępna dla podatników prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kwota opodatkowania nie jest uzależniona od uzyskanego dochodu, zatem w przypadku straty przedsiębiorca wciąż ma obowiązek opłacenia podatku. Podatek zależny jest od czynników, które zostały określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wyróżniamy tu m.in.: 

 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności,

 • liczbę zatrudnionych pracowników,

 • wiek podatnika.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wydawania na żądanie kontrahenta rachunków i faktur potwierdzających sprzedaż wyrobów/usług/towarów oraz przechowywania tych dokumentów przez 5 lat podatkowych licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-16A, która informuje o wysokości zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej składek na ubezpieczenie zdrowotne. Należy zwrócić tu uwagę, że przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Zatem wybranie karty podatkowej nie zwalnia z obowiązku jej posiadania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Z opodatkowania ryczałtem mogą korzystać osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w tej formie opodatkowania koszty również nie mają znaczenia przy wyliczaniu kwoty podatku, bowiem w przypadku ryczałtu podatnik nie ma prawa do obniżenia przychodu o poniesione koszty podatkowe. 

Podatnik opłaca ryczałt od przychodów gdy (art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym):

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy

- uzyskał przychód z samodzielnie prowadzonej działalności nieprzekraczający 250 000 euro

-uzyskał przychód z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z danej działalności nie przekroczyła 250 000 euro 

 1. rozpoczął działalność w roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów opłacone składki ZUS, natomiast od podatku - składki zdrowotne.

Wyróżniamy następujące stawki oprocentowania:

 • 20%

 • 17%

 • 12,5% dla najmu prywatnego powyżej 100 tys. zł,

 • 8,5%

 • 5,5 % 

 • 3% 

 • 2% 

 • 10% 

Najważniejszą zaletą danej formy opodatkowania są niskie stawki i nieskomplikowana księgowość. Natomiast do wad zaliczamy brak możliwości zaliczenia kosztów.

Ryczałt w systemie wfirma.pl 

Rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego możliwe jest w systemie wfirma.pl. Wystarczy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY w polu RODZAJ EWIDENCJI wybrać opcję EWIDENCJA PRZYCHODÓW. 

Zryczałtowane formy opodatkowania w systemie wfirma.pl

Po zdefiniowaniu ustawień według powyższej ścieżki, podatnik będzie mógł wystawiać faktury sprzedaży ze wskazaniem stawki ryczałtu. Dzięki czemu zaciągane będą one do ewidencji przychodów, która znajduje się w zakładce: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW.

Zryczałtowane formy opodatkowania - ewidencja przychodów

Zryczałtowany podatek dochodowy można wyliczyć z zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. 

Zryczałtowane formy opodatkowania - podatek dochodowy