Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest generowanie zysków dla przedsiębiorcy. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Z różnych powodów, np. utraty kluczowych klientów czy przewlekłej choroby właściciela, kontynuacja aktywności biznesowej w obecnej postaci nie jest możliwa. Na szczęście, przejściowy kryzys nie zawsze musi oznaczać likwidacji firmy. Wręcz przeciwnie — możliwe jest skorzystanie z opcji zawieszenia działalności gospodarczej. Na czym polega to rozwiązanie i jak w okresie zawieszenia należy postępować z kosztami z tytułu leasingu?

Czym jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Kwestie związane z zawieszeniem zarobkowej działalności gospodarczej reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Przez zawieszenie działalności przedsiębiorstwa rozumie się czasowe wstrzymanie aktywności biznesowej danego podmiotu. Dzięki temu możliwe jest — w sytuacji trudnej dla przedsiębiorcy — ograniczenie kosztów stałych, w tym na przykład składek z tytułu ZUS (oczywiście, wiąże się to np. z czasowym zaprzestaniem naliczania składek emerytalnych).

W okresie zawieszenia nie trzeba składać także deklaracji okresowych na cele związane z podatkiem od towarów i usług (a zatem nie trzeba sporządzać i wysyłać JPK_V7). 

Zgodnie z ogólną zasadą, z tego rozwiązania może skorzystać przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wszyscy pracownicy przebywają na urlopie wychowawczym bądź macierzyńskim.

Zawieszenie działalności gospodarczej a pozostałe koszty

Zawieszenie firmy pozwala na ograniczenie kosztów stałych związanych m.in. z zobowiązaniami publicznoprawnymi. Co oczywiste, w okresie tym nie można również prowadzić działalności sprzedażowej, chyba że przedmiotem transakcji sprzedaży jest np. środek trwały. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że ustaje obowiązek ponoszenia takich wydatków jak na przykład:

  • opłaty abonamentowe,
  • koszty z tytułu zużycia energii elektrycznej,
  • raty leasingowe.

Szczególnie kwestia opłat leasingowych budzi zainteresowanie wśród przedsiębiorców.

Leasing a zawieszenie działalności przedsiębiorstwa

W przypadku zawieszenia działalności przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma do wyboru następujące warianty:

  • zerwanie umowy leasingowej — jest to najmniej korzystne rozwiązanie, ponieważ wiąże się z koniecznością zwrócenia przedmiotu leasingu, a także wniesienia prowizji czy kar umownych,
  • cesja, tzn. przeniesienie umowy na firmę trzecią,
  • wykupienie przedmiotu umowy leasingowej. W takiej sytuacji konieczne jest opłacenie wszystkich pozostałych rat oraz opłaty z tytułu wykupu,
  • kontynuowanie dotychczasowych rozliczeń, tj. ponoszenie comiesięcznych rat leasingowych. Koszty uzyskania przychodu z tego tytułu mogą być ujęte po wznowieniu działalności lub w rocznej deklaracji podatkowej (jeśli w momencie zakończenia roku działalność wciąż była zawieszona).

Niezależnie od tego, jaki sposób działania zostanie wybrany, przedsiębiorca korzystający z finansowania w formie leasingu powinien powiadomić o zawieszeniu działalności firmę leasingodawcy. Takie działanie ułatwi rozliczenia w przyszłości.

VAT z tytułu leasingu a zawieszenie działalności firmy

Jeśli chodzi o kwestie związane z podatkiem od towarów i usług, to w wariancie:

  • operacyjnym przedsiębiorca może odliczyć VAT naliczony po wznowieniu działalności gospodarczej,
  • finansowym wartość całego podatku VAT jest ponoszona na początku trwania umowy leasingowej. W efekcie, zawieszenie działalności biznesowej nie wpływa na rozliczenie podatku VAT od umowy leasingu.