Przedsiębiorca, który rozlicza podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek dokonywać ewidencji przychodów. Jak powinna być prowadzona ewidencja przychodów przez podatnika? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule. 

Dla kogo obowiązkowa jest ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przez osoby fizyczne, obowiązkowa jest dla podatników oraz spółek, którzy jako formę opodatkowania działalności gospodarczej wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rzetelność a ewidencja przychodów

Rzetelna ewidencja przychodów świadczy o ujmowaniu rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Przedsiębiorcę do rzetelnego prowadzenia ewidencji obliguje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niemniej jednak ustawodawca w niniejszym rozporządzeniu wskazał w par. 13 ust. 1 błędy, w wyniku których ewidencja przychodów w dalszym ciągu pozostaje uznana za rzetelną:

  • niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodów łącznie nie przekraczają 0,5% przychodu wykazanego w ewidencji za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, 

  • brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło podatnikowi prowadzenie ewidencji,

  • podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej,

  • błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody określone w § 3, 4 i 7,

wówczas jeśli przedsiębiorca popełnił któryś z ww. błędów, ale uzupełnił je w ewidencji przed wykryciem ich przez organ podatkowy - nie zostanie ukarany.

Ważne!
W przypadku świadomego nadużywania wyłączeń określonych w par. 13 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorca może ponieść konsekwencje w postaci naliczania stawek karnych, których wysokość ustalana jest przez organ podatkowy określający wysokość przychodu, którego przedsiębiorca nie zaewidencjonował na podstawie posiadanej dokumentacji, a w przypadku braku właściwej dokumentacji przychód ten jest szacowany.

Nierzetelna ewidencja przychodów a konsekwencje

Przedsiębiorca, którego ewidencja przychodów prowadzona jest niezgodnie z przepisami podlega sankcjom na podstawie art. 17 ust. 1-2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu, którego organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, określi od tej kwoty ryczałt w wysokości pięciokrotności stawek, którym podatnik podlegał.

Ważne!
Ustanowiony przez organ kontroli ryczałt nie może przekraczać 75% niezaewidencjonowanego przychodu.