Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opłaca należny podatek od osiąganych przychodów zgodnie ze stawką ryczałtu, właściwą dla wykonywanej działalności. Zdarza się jednak, że przedsiębiorca w ramach jednej działalności wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu różnym stawkom ryczałtu. Jak wyliczyć należny podatek do urzędu skarbowego, jeśli przedsiębiorca stosuje różne stawki ryczałtu?

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, w której podstawę opodatkowania stanowi przychód, a zaliczka na podatek liczona jest zgodnie ze stawką ryczałtu właściwą dla rodzaju wykonywanej działalności. Od 2021 roku obowiązują następujące stawki ryczałtu: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 15% i 17%, niemniej jednak ryczałt jest formą opodatkowania wyłącznie dla podmiotów wskazanych w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych:

 • stawka 2% przeznaczona jest dla podmiotów, które uzyskują przychody z działalności ze sprzedaży wyrobów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy, chowu czy hodowli przy czym wyrób musi zostać przetworzony w inny sposób niż przemysłowy,

 • stawka 3% przeznaczona jest dla podmiotów, które uzyskują przychody z działalności:

 • gastronomicznej, w której nie występuje sprzedaż alkoholu o zawartości powyżej 1,5%,

 • usługowej w handlu,

 • świadczącej usługi związane z produkcją zwierzęcą,

 • stawka 5,5% przeznaczona jest dla podmiotów, które uzyskują przychody z działalności:

 • wytwórczej, 

 • wykonującej robot budowlane, 

 • sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych oraz znaczków pocztowych, z których uzyskiwana jest prowizja od sprzedaży,

 • stawka 8,5% przeznaczona jest dla podmiotów, które uzyskują przychody z działalności:

 • usługowej,

 • świadczącej usługi edukacji, innych aniżeli świadczone w ramach wolnych zawodów,

 • osiągającej prowizję uzyskaną w ramach umowy komisu,

 • osiągającej prowizję na podstawie umowy o kolportaż prasy,

 • stawka 10% przeznaczona jest dla podmiotów, które uzyskują przychody z działalności świadczącej usługi na podstawie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,

 • stawka 15% przeznaczona jest dla podmiotów, które uzyskują przychody z działalności:

 • wykonującej reprodukcję nośników komputerowych,

 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,

 • świadczącej usługi finansowe i ubezpieczeniowe inne niż w ramach wolnych zawodów,

 • świadczącej usługi prawne, rachunkowo-księgowej oraz doradztwa podatkowego,

 • stawka 17% przeznaczona jest dla podmiotów, które uzyskują przychody z działalności wykonywanej w ramach wolnych zawodów, np. radca prawny, adwokat, biegły rewident, architekt czy doradca podatkowy. 

Różne stawki ryczałtu a zaliczka na podatek

Przedsiębiorca uprawniony do opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych może w ramach jednej działalności wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu różnym stawkom ryczałtu. W takiej sytuacji kluczową kwestią, jest rzetelne prowadzenie ewidencji przychodów, w której ujmowane będą zapisy uzyskanej wysokości przychodu zgodnie ze stawką ryczałtu, której podlegają.

Ważne!
Jeżeli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem rozszerzy swoją działalność o czynności wyłączone z prawa opodatkowania ich ryczałtem, które nie są wymienione w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych traci prawo do opodatkowania ryczałtem, tym samym musi dokonać zmiany formy opodatkowania. 

Dodatkowo prawo do ryczałtu traci się również, gdy w roku poprzednim podmiot osiągnął przychód ze sprzedaży w wysokości 2 000 000 euro roku. Limit przychodów za rok 2021 wynosi w 9 030 600 zł.

Podatek przy różnych stawkach ryczałtu należy obliczać w następujący sposób:

 • przychody opodatkowane danymi stawkami ryczałtu należy podzielić przez łączny przychód uzyskany w danym miesiącu * 100%, poprzez wyliczenie uzyskujemy proporcję sprzedaży danej stawki ryczałtu względem łącznego przychodu,

 • od kwoty uzyskanego przychodu odejmujemy składkę społeczną podlegającą odliczeniu,którą uprzednio należy pomnożyć przez wyliczoną proporcję sprzedaży danej stawki ryczałtu względem całości przychodu,

 • podstawę opodatkowania dla każdej stawki należy pomnożyć przez daną stawkę ryczałtu, wówczas otrzymamy podatek,

 • od uzyskanego podatku odejmujemy podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ważne!
Odliczeniu podlega 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego - w 2021 roku odliczenie wynosi 328,78 zł.
Przykład 1. 

Pani Anna świadczy usługi gastronomiczne opodatkowane stawką 3% ryczałtu oraz świadczy usługi fryzjerskie opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu. W kwietniu 2021 uzyskała przychód ze świadczenia usług gastronomicznych w wysokości 8 000 zł, a z usług fryzjerskich 2 000 zł. Pani Anna opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998,37 zł oraz składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł. Ile wynosić będzie należny podatek do urzędu skarbowego?

Podatek liczymy w następujący sposób:

Łączny przychód wynosi 10 000 zł

 1. Wyliczamy proporcję stawki 3% i 8,5% do całości przychodu

2 000 zł / 10 000 zł * 100% = 20%

8 000 zł / 10 000 zł * 100%=  80%

 1. Składkę na ubezpieczenia społeczne mnożymy przez wyliczoną proporcję sprzedaży danej stawki ryczałtu względem całości przychodu

998,37 zł * 20% = 199,67 zł

998,37 zł * 80% = 798,70 zł

 1. Liczymy podatek dla stawki 3% i 8,5% odliczając od przychodu wyliczoną proporcjonalnie dla danej stawki składki na ubezpieczenia społeczne

(2 000 zł - 199,67 zł) * 3% = 54 zł

(8 000 zł - 798,70 zł) * 8,5% = 612,11 zł

 1. Obliczamy należy podatek z uwzględnieniem odliczenia składki zdrowotnej

612,11 zł + 54 zł - 328,78 zł = 337,33 zł

Należy podatek, jaki Pani Anna musi uiścić do urzędu skarbowego za kwiecień 2021 wynosi 337,33 zł.

Przykład 2. 

Pan Jerzy wykonuje roboty budowlanej opodatkowane stawką 5,5%, z których w kwietniu 2021 roku uzyskał przychód 5 000 zł, a także sprzedaje nieruchomości na własny rachunek opodatkowane stawką 8,5%, ze sprzedaży których osiągnął 20 000 zł przychodu.  Pan Jerzy korzysta z Ulgi na start i opłaca tylko składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł. Ile wynosić będzie podatek?

Podatek liczymy w następujący sposób:

 1. Wyliczamy podatek należy dla danej stawki ryczałtu

5 000 zł * 5,5% = 275 zł

20 000 zł * 8,5% = 1700 zł

 1. Obliczamy należy podatek z uwzględnieniem odliczenia składki zdrowotnej

1 700 zł + 275 zł - 328,78 zł = 1646,22 zł 

Należy podatek, jaki Pan Jerzy musi uiścić do urzędu skarbowego za kwiecień 2021 wynosi 1646,22 zł.