Niestety, prowadzenie przedsiębiorstwa to nie tylko zdobywanie kontrahentów, wdrażanie strategii marketingowej czy dbałość o wysokie standardy produktów. Do obowiązków, jakim muszą sprostać przedsiębiorcy, należy również konieczność przygotowywania rocznych (okresowych) deklaracji podatkowych. O jakich formularzach mowa?

Jakie są roczne zeznania (deklaracje) podatkowe dla firm?

Nieodłącznym elementem prowadzenia aktywności biznesowej są podatkowe zeznania roczne dla firmy. Jeśli chodzi o zeznania roczne, to zalicza się do nich między innymi takie dokumenty jak:

  • PIT-36 — jest to formularz obligatoryjny dla osób fizycznych prowadzących firmę (zalicza się do nich między innymi jednoosobową działalność gospodarczą). Dotyczy on podatników rozliczających się w ramach tzw. skali podatkowej, czyli dwóch stawek 17% oraz 32%,
  • PIT-36L — w przypadku podatników, którzy stosują się do podatku liniowego (jedna stawka 19%, niezależnie od wysokości dochodów),
  • PIT-28 — dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się w ramach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów,
  • CIT-8 — deklaracja ta dotyczy osób prawnych. Do grupy tej zalicza się między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych a odpowiedzialność karna skarbowa — co grozi przedsiębiorcy w przypadku uchylania się od obowiązków?

Podczas prowadzenia zarobkowej działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do poprawnego i terminowego przygotowywania deklaracji podatkowych. Co jednak się stanie, jeśli właściciel biznesu będzie uchylał się od tych wymogów? W takiej sytuacji musi liczyć się on z odpowiedzialnością karną skarbową. Została ona opisana m.in. w takich przepisach jak:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karno-skarbowy.

Przedsiębiorcom w wyniku popełnienia lub wykroczenia skarbowego (w tym np. niezłożenia deklaracji podatkowej, świadomego zaniżenia podstawy opodatkowania itd.) grożą między innymi sankcje finansowe.

Baczną uwagę należy zwracać między innymi na terminy składania rocznych deklaracji podatkowych. Zasadniczo, ostateczny termin to dzień 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie sprawozdawczym (np. w przypadku deklaracji PIT-36). Od tej zasady istnieją jednak wyjątki — i tak, zeznanie PIT-28 należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

Jak uniknąć kary za niezłożenie dokumentacji?

W przypadku uchybienia obowiązkom nałożonym przez ustawodawcę można jednak podjąć takie działania, które pozwolą na uniknięcie sankcji karnych. W tym celu należy złożyć tzw. czynny żal. Jest to powiadomienie, w którym podatnik informuje organ podatkowy o popełnieniu czynu zabronionego (np. niewysłania deklaracji podatkowej w terminie). Jeśli organ podatkowy nie rozpoczął jeszcze postępowania w danej sprawie, można w ten sposób uniknąć odpowiedzialności.

Z kolei w przypadku popełnienia błędu w deklaracji podatkowej należy wysłać korektę zeznania podatkowego za dany okres sprawozdawczy.