Biała lista podatników VAT umożliwia przedsiębiorcom i ich kontrahentom dane, poprzez które można dokonać weryfikacji wiarygodności danego podmiotu. Czym jest biała lista podatników VAT i jakie dane zawiera? Przeczytaj artykuł i dowiedz się w jaki sposób udostępniane są dane w wykazie podatników VAT!

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT jest wykazem informacji o podatnikach VAT, która obowiązuje od 1 września 2019 roku. Wykaz umożliwia zweryfikowanie następujących informacji:

 • czy kontrahent jest podatnikiem zarejestrowanym do VAT,

 • o odmówieniu rejestracji do VAT, wykreśleniu z rejestru oraz przywróceniu statusu czynnego podatnika VAT - dane te zawierają także podstawę prawną decyzji organu podatkowego w podejmowaniu niniejszych czynności,

 • o rachunku bankowym, który figuruje w wykazie jako właściwy do dokonania zaplaty na rzecz kontrahenta.

Biała lista podatników VAT jest prowadzona jest przez Krajową Administrację Skarbową, a dokładnie Szefa KAS, który wykazuje na białej liście dane przedsiębiorców podane przez nich w dokumentach zgłoszeniowych, które znajdują się w rejestrach publicznych.

Podmioty niezarejestrowane do VAT, które dla celów rozliczeniowych posiadają firmowy rachunek bankowy, nie są ujęte na białej liście podatników VAT. Wykaz obejmuje dane firmowych rachunków rozliczeniowych przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Firmowe konta przedsiębiorców są automatycznie zaciągane do wykazu z bazy danych KAS, po uprzednim zweryfikowaniu ich w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej, tzw. STIR

Ważne!
Podatnik VAT posługujący się rachunkiem innym, aniżeli firmowym nie będzie figurować w wykazie, bowiem bank podatnika zgłasza do STIR tylko firmowe rachunki bankowe.
Wykaz podatników VAT jest ogólnodostępna i znajduje się na rządowych stronach https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka oraz w CEIDG.

Jakie dane przedsiębiorców zawiera biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT zawiera następujące informacje o przedsiębiorcy zarejestrowanym do VAT:

 • pełna nazwa firmy bądź imię i nazwisko przedsiębiorcy,

 • numer (o ile został nadany), poprzez który podatnik został zidentyfikowany na potrzeby podatku od towaru i usług,

 • status podatnika:

 • jeśli jest niezarejestrowany lub wykreślony z rejestru podatników VAT,

 • jeśli jest zarejestrowany do VAT lub zwolniony podmiotowo,

 • numer REGON (jeśli dotyczy),

 • numer KRS (jeśli dotyczy danego przedsiębiorcę), 

 • adres siedziby przedsiębiorstwa - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi,

 • imiona i nazwiska oraz numer identyfikacyjny podmiotów uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa,

 • imiona i nazwiska oraz numer identyfikacyjny prokurentów,

 • dane pełnomocnika przedsiębiorstwa, 

 • daty związanej z rejestracją, odmową rejestracji, wykreśleniem z rejestru podatników VAT lub przywróceniem zarejestrowania jako podatnika VAT,

 • numer firmowego rachunku rozliczeniowego lub konta bankowego w SKOK, które zostało zgłoszone organom podatkowym i zweryfikowane przez STIR.

Brak rachunku VAT na białej liście - przyczyny

Zdarza się również, że podatnik, mimo że zarejestrował się do VAT, jego rachunek bankowy nie widnieje w wykazie podatników VAT, przyczyną tego może być:

 • brak rachunku firmowego lub konta bankowego w SKOK, wówczas należy założyć rachunek firmowy, który zostanie potwierdzony przez bank jako firmowy i przekazany weryfikacji STIR,

 • niezgłoszony rachunek firmowy do urzędu skarbowego, w takiej sytuacji należy dokonać zgłoszenia poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1 lub formularza NIP, o których wspomniano powyżej,

 • nieprzekazany przez bank rachunek bankowy do weryfikacji STIR, wówczas należy skontaktować się z bankiem i zweryfikować, dlaczego rachunek bankowy nie został przekazany do STIR.

Czynny podatnik VAT, którego dane obejmuje biała lista podatników VAT ma dopełnione wszystkie powyższe przesłanki.

Biała lista podatników VAT a aktualizacja danych

W sytuacji, w której przedsiębiorca posiada rachunek firmowy lub konto bankowe w SKOK, a nie zgłosił go, wówczas musi:

 • dokonać aktualizacji wniosku CEIDG-1 oraz zawiadomić za pośrednictwem, jeśli jest podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą,

 • dokonać zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego dla celów VAT na formularzu NIP - dotyczy następujących podmiotów:

 • podmiot wpisany do KRS składa formularz NIP-8,

 • spółka cywilna składa NIP-2,

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą niepodlegającą rejestracji w CEIDG-1, wówczas składa on NIP-7 wraz z załącznikiem NIP-B, gdzie wykazuje dane rachunku bankowego.