Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT może przy rozliczeniu podatku od towaru i usług skorzystać z metody kasowej. Na czym polega metoda kasowa w VAT i w jaki sposób należy ją oznaczać w  w JPK_V7? W artykule przedstawiamy kompleksowe informacje na temat tej metody rozliczania podatku VAT!

Na czym polega metoda kasowa w VAT?

Metoda kasowa w VAT polega na rozliczaniu podatku od towarów i usług w momencie uregulowania zapłaty lub otrzymania płatności. Przedsiębiorca, który stosuje metodę kasową wystawiając faktury sprzedaży ma obowiązek na podstawie art. 106e ust.1 pkt 16 ustawy o VAT oznaczyć je każdorazowo adnotacją ”metoda kasowa”. Podana adnotacja jest informacją dla nabywcy co do metody odliczania podatku VAT.

Ważne!
W przypadku wystawienia faktury bez adnotacji “metoda kasowa”, podatnik jest zobligowany dokonać korekty wystawionej faktury sprzedaży.

Niewątpliwie korzystnym aspektem zastosowania metody kasowej jest fakt, w którym przedsiębiorca nie otrzymując należności nie musi ujmować dokonanej transakcji w rejestrze VAT po stronie sprzedaży a także zapłaty podatku, co jest przeciwieństwem do stosowania zasad ogólnych rozliczania podatku VAT, w których podatnik, nawet w przypadku nieotrzymania zapłaty ma obowiązek uiścić podatek VAT, a także wykazać transakcję w rejestrze VAT sprzedaży.

Metoda kasowa w VAT a podmioty uprawnione do skorzystania

Metoda kasowa w VAT przeznaczona jest dla przedsiębiorców posiadających status małego podatnika będących czynnymi podatnikami VAT.

Ważne!
Status małego podatnika posiadają przedsiębiorcy, których przychody ze sprzedaży brutto w danym roku podatkowym nie przekraczają 2 mln euro (w 2021 roku kwota ta wynosi 9 030 600 zł).

Wyjątkiem są podmioty spełniające powyższe warunki, które dokonują sprzedaży w zakresie: 

  • transferu bon jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu,

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

- wówczas metoda kasowa w VAT nie ma dla nich zastosowania.

Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa w VAT

Jak zostało wcześniej wspomniane, faktura sprzedaży wystawiona przez przedsiębiorcę stosującego kasowy VAT musi w świetle przepisów zawierać adnotację “metoda kasowa”, bowiem to właśnie faktura z niniejszym oznaczeniem upoważnia podatnika do odliczenia VAT w dacie dokonania zapłaty za fakturę. Termin wykazania transakcji w JPK_V7 jest nieograniczony, gdy transakcja przebiega w relacji z innym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, który jest podatnikiem VAT.

Ważne!
Termin rozliczenia VAT jest ograniczony czasowo do 180 dni, jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która w tym terminie nie dokonała jej zapłaty.
Rozliczenie podatku VAT następuje z chwilą otrzymania zapłaty od nabywcy, natomiast jeśli nabywca uregulował zapłatę częściowo, wówczas VAT należy rozliczyć od tej otrzymanej części należności.
Ważne!
Jeżeli zapłata dokonywana jest częściowo faktura sprzedaży zostanie wykazana w JPK_V7 każdorazowo, zgodnie z otrzymaną zapłatą.

Przykład 1. 

Pan Jan wystawił 02.01.2021 fakturę sprzedaży z oznaczeniem “metoda kasowa” na kwotę 10 000 zł brutto, nabywca dokonał płatności w 4 ratach (10.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021 oraz 10.04.2021). Kiedy Pan Jan powinien wykazać sprzedaż w pliku JPK_V7?

Pan Jan powinien wykazać sprzedaż w JPK_V7 za miesiąc styczeń, luty, marzec, a także kwiecień każdorazowo w części otrzymanej zapłaty w dacie, w której płatność została dokonana.

Metoda kasowa w VAT a zgłoszenie do organu podatkowego

Przedsiębiorca ma prawo skorzystać z metody kasowej w podatku od towaru i usług rozpoczynając działalność gospodarczą, ale także w trakcie jej prowadzenia.

Metoda kasowa w VAT podlega zgłoszeniu na formularzu VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym, który należy określić względem miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność, który dokonuje rejestracji do VAT na formularzu VAT-R, a chce skorzystać z metody kasowej wybór ten musi udokumentować w części C1 formularza w pozycji 39, wskazując również okres, w którym będzie rozpoczęcie rozliczanie wybraną metodą.

Ważne!
Przy zgłoszeniu należy także określić sposób rozliczania podatku VAT jako kwartalny, bowiem rozliczenia podatku VAT przy zastosowaniu metody kasowej można dokonywać tylko kwartalnie.
W przypadku przejścia na metodę kasową w trakcie prowadzenia działalności, podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia na formularzu VAT-R do końca miesiąca, który poprzedza okres, w którym nastąpi rozpoczęcia rozliczania VAT metodą kasową.
Ważne!
Rozliczenie kwartalne podatku VAT możliwe jest, jeśli od momentu rejestracji do VAT upłynął okres 12 miesięcy. W przypadku gdy przedsiębiorca, który dopiero założył działalność i chce rozliczać VAT metodą kasową, przez okres 12 miesięcy rozlicza ją miesięcznie, natomiast po tym okresie ma obowiązek przejść na kwartalne rozliczenie.
Istotną kwestią jest także fakt, że metoda kasowa w VAT obliguje przedsiębiorcę do stosowania jej przez okres co najmniej 12 miesięcy, po upływie tego czasu podatnik może z niej zrezygnować składając pisemne zawiadomienie do naczelnika właściwego organu podatkowego w terminie do zakończenia kwartału, w trakcie którego stosował kasowy VAT.