Planuję założyć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług sprzedaży hurtowej samochodów osobowych oraz części i akcesoriów do nich. Czy opodatkowanie ryczałtem będzie dla mnie korzystanie czy może mam wybrać podatek VAT?

Marcin, Wrocław

Na wstępie należy zaznaczyć, że opodatkowanie ryczałtem nie wyklucza bycia podatnikiem VAT. Podatek zryczałtowany jest jedną z form opodatkowania i należy do grupy podatków dochodowych, natomiast podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług i należy do grupy podatków pośrednich.

Opodatkowanie ryczałtem - podstawowe informacje

Ryczałt  jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej i stanowi podatek od przychodów ewidencjonowanych. Podstawę opodatkowania stanowi przychód, który nie jest pomniejszany o koszty uzyskania przychodu, czyli wydatki związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Ważne!
Możliwe do odliczenia od przychodu są tylko i wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne, a także zdrowotne.
Od 2021 roku obowiązują następujące stawki ryczałtu 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%,15%, 17%.

Opodatkowanie ryczałtem nie jest jednak dla wszystkich podmiotów, bowiem możliwość skorzystania z niego zależy od rodzaju prowadzonej działalności, które zostały określone w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne!
Działalności, które uprawnione są do skorzystania z ryczałtu zostały przedstawione w artykule Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - warto wiedzieć!
Przedsiębiorca, który zdecyduje się na opodatkowanie ryczałtem zobligowany jest wypełniać obowiązki rozliczeniowe w zakresie:

  • prowadzenia ewidencji przychodów, a także przechowywania dokumentów wskazanych w art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku - dowody zakupu towaru, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  • uiszczania podatku dochodowego w terminie do 20 dnia miesiąca w przypadku miesięcznych rozliczeń lub do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy podatek,

  • złożenia rozliczenia rocznego na formularzu PIT-28 z zachowaniem terminu do końca lutego roku następującego po roku, za które składane jest zeznanie,

  • opłacania składek ZUS w terminie do 10 dnia miesiąca lub 15 dnia miesiąca, jeśli zatrudnia pracowników.

Podatek VAT a opodatkowanie ryczałtem - kiedy jest możliwe?

Podatek VAT jest podatek daniną od towarów i usług, która jest doliczana do kwoty netto transakcji kupna lub sprzedaży. Przedsiębiorca może zostać dobrowolnie podatnikiem VAT, być zwolnionym podmiotowo jeśli przepisy tak stanowią, bądź też mieć obowiązek ze względu na rodzaj wykonywanej działalności lub przekroczenie limitu 200 tys. zł z tytułu sprzedaży towarów i usług, który zwalnia z obowiązku rejestracji do VAT.

Ważne!
Obowiązek rejestracji oraz przysługujące zwolnienie podmiotowe z podatku VAT zostało omówione w artykule Rejestracja do VAT – kiedy jest obowiązkowa?

Podsumowanie - opodatkowanie ryczałtem czy podatek VAT?

Podsumowując opodatkowanie ryczałtem to jedna z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej i dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług, dlatego też obydwa podatki nie mają na siebie żadnego wpływu.