Księgę przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami należy prowadzić rzetelnie i niewadliwie. Jak jednak postąpić w przypadku nieumyślnego błędu dokonanego w dowodzie księgowym? W artykule przedstawiamy poprawne korygowanie błędów w dowodach księgowych!

Korygowanie błędów w dowodach księgowych wewnętrznych

Zgodnie z § 11 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów korygowanie błędów w dowodach księgowych jest dozwolone poprzez skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu lub liczby, z zachowaniem widoczności zapisu pierwotnego, dodatkowo każdorazowo osoba dokonująca poprawki zobowiązana jest poświadczyć ją datą oraz własnym podpisem.

Korygowanie błędów w dowodach księgowych obcych i zewnętrznych

Korygowanie błędów w dowodach księgowych obcych ma odrębną wykładnie, na podstawie § 11 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów błędy poprawia się poprzez wystawienie i przesłanie kontrahentowi dowodu korygującego - faktury korygującej lub noty korygującej - w zależności od treści która ma zostać skorygowana. Przepis ten odnosi się również do korygowania własnych dowodów księgowych, np. faktury sprzedaży wydanej kontrahentowi - jeżeli został on jemu uprzednio dostarczony, to powstały błąd należy skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej.

W przypadku popełnienia błędu przez sprzedawcę, może on skorygować błąd przy pomocy faktury korygującej. Fakturę korygująca można wystawić, jesli błąd dotyczy:

  • danych formalnych, 

  • pozycji faktury.

Ważne jest jednak, aby wiedzieć co powinien zawierać prawidłowo wystawiony dokument faktury korygującej:

  • numer i data wystawienia dokumentu,

  • dane zawarte w pierwotnej fakturze, które podlegają korekcie,

  • wskazane danych, które nie zostały uwzględnione pierwotnie, np. wysokość należnego rabatu lub podwyższenie ceny nabycia, kwota zmniejszająca lub podwyższająca podatek należny.

Natomiast, jeśli błąd w zakresie danych formalnych firmy popełnił sprzedawca to poprawki co do zasady może dokonać nabywca, poprzez wystawienie noty korygującej. W przypadku sprzedawcy, korekty może dokonać za pośrednictwem faktury korygującej dane formalne.

Ważne!
Notą korygująca nie można poprawiać błędów dotyczących pozycji faktury.
Poprawnie wystawiona nota korygująca powinna zawierać następujące informacje:

  • numer i datę wystawienia dokumentu,

  • pełne dane podmiotu wystawiającego notę i fakturę lub fakturę korygującą,

  • dane z faktury pierwotnej, których dotyczy nota korygująca,

  • treść z faktury pierwotnej i treści skorygowanej - prawidłowej,

  • oznaczenie dokumentu “Nota korygująca’.

Jedną z metod uzyskania akceptacji treści noty korygującej jest przekazanie wystawcy faktury pierwotnej noty korygującej w dwóch egzemplarzach, wystawca po zaakceptowaniu treści odsyłam jeden podpisany egzemplarz do nabywcy. 

Z kolei, na skutek wprowadzonego pakietu Slim VAT przedsiębiorca nie musi otrzymywać korekty dokumentu pierwotnego od nabywcy, bowiem wystarczająca będzie dokumentacja, np. korespondencja mailowa, z której wynika, że przedsiębiorca wraz z nabywcą uzgodnili warunki obniżenia podstawy opodatkowania wskazane na fakturze korygującej i warunki te zostały spełnione.