Jedną z nietypowych sytuacji, z którymi możemy spotkać się na gruncie fakturowania, jest przypadek, w którym przedsiębiorca pospieszy się z wystawieniem dokumentu sprzedaży, natomiast jego kontrahent zrezygnuje z dostawy towarów. W poniższym artykule przeanalizujemy, kiedy może zaistnieć taka ewentualność, jakie są jej konsekwencje oraz jakie działania należy podjąć, gdy zostanie wystawiona faktura przed dostawą towaru.

Kiedy należy wystawić fakturę?

Obowiązek wystawienia faktury co do zasady ciąży na przedsiębiorcach, którzy dokonują sprzedaży na rzecz innej firmy. Taki dokument powinien być wystawiony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla sprzedającego i nabywcy. Fakturę należy wystawić maksymalnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi lub dostawy towarów.

Kiedy można mówić o tym, że doszło do dostawy towaru?

Definicją odpłatnej dostawy towarów zawartą w ustawie o VAT (art. 7 ust. 1) jest przeniesienie na kontrahenta prawa do rozporządzania towarem. Nie jest to jednak zawsze równoznaczne z przeniesieniem prawa własności (np. gdy dochodzi do sprzedaży na raty). Chodzi tu jednak przede wszystkim o możliwość dysponowania danym towarem jak właściciel.

Uznaje się, że dniem dostawy towarów jest dzień, w którym te towary zostały wydane, a więc doszło do przeniesienia ekonomicznego władztwa nad rzeczą.

Faktura przed dostawą towaru – rezygnacja lub opóźnienie dostawy

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o VAT (art. 106i ust. 7) „[f]aktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty”.

Przedwczesnym wystawieniem faktury będzie zatem sytuacja, gdy sporządzona zostanie ona na 30 dni przed dostawą.

Do takiej sytuacji może dojść z kilku powodów. Jednym z nich jest wina po stronie kupującego. Zakładając, że kontrahenci ustalą między sobą dany termin odbioru zamówienia, sprzedawca może wystawić fakturę jeszcze zanim nastąpi faktyczne przekazanie takiego towaru, nie wcześniej jednak niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy. Jeśli jednak, mimo tych ustaleń, kupujący odbierze termin później i w efekcie zostanie przekroczony limit wskazany w ustawie, to wówczas przedsiębiorca, który sporządził taki dokument, będzie musiał wystawić fakturę korygującą.

Przedwcześnie wystawiona faktura – co należy zrobić?

Faktura przed dostawą towaru, która nie mieści się w okresie wskazanym w ustawie, może być dla przedsiębiorcy problematyczna. Dlatego też bezpiecznym i wskazywanym przez organy podatkowe rozwiązaniem będzie wystawienie faktury korygującej na zero, a na następnie wystawienie dokumentu sprzedaży we właściwym terminie (nie wcześniej niż 30. dnia przed przekazaniem towarów i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów). Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi, przedwcześnie wystawiona faktura może być uznana za fakturę pustą. Taki dokument natomiast rodzi konsekwencje w postaci obowiązku zapłaty podatku VAT.

Polecamy