VAT-REF, czyli VAT-REFUND, stanowi zwrot zagranicznego podatku od towarów i usług. W jakich sytuacjach jest możliwy? Jak należy się o niego ubiegać i jak go następnie zaksięgować? Dowiedz się z naszego artykułu!

Komu i kiedy przysługuje VAT-REF?

Można ogólnie stwierdzić, że do VAT-REF z kraju zagranicznego ma prawo przedsiębiorca, który poniósł tam wydatki obciążone podatkiem od towarów i usług, ale nie prowadzi w tamtym miejscu działalności gospodarczej. Takie generalne stwierdzenie wymaga jednak doprecyzowania, zarówno w zakresie warunków dotyczących samego podatnika, jak i w związku z rodzajem wydatków.

Komu przysługuje VAT-REF?

O zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą może ubiegać się osoba, która:

  • jest w Polsce czynnym podatnikiem VAT;

  • wykonuje czynności opodatkowane lub mieszane – nie tylko czynności zwolnione;

  • poniosła opodatkowany wydatek w związku ze swoją działalnością gospodarczą;

  • nie posiada siedziby działalności w kraju Unii Europejskiej, w którym poniosła opodatkowany wydatek.

Wydatki, które obejmuje VAT-REF

Zbiór wydatków, które upoważniają przedsiębiorcę do skorzystania z VAT-REF, nie jest zamknięty. Poniżej przedstawiamy najczęściej występujące okoliczności uprawniające do ubiegania się o zwrot zagranicznego podatku od towarów i usług:

  • wydatki poniesione w związku z transportem: zakup paliwa, opłaty parkingowe, naprawa samochodu;

  • wydatki związane z zakwaterowaniem: usługi hotelowe lub inne koszty zakwaterowania i wyżywienia;

  • zakup biletów wstępu na targi i konferencje;

  • zakup sprzętów do przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wniosek o VAT-REF?

Wniosek VAT-REF należy złożyć za okres nie krótszy niż trzy miesiące i jednocześnie nie dłuższy niż rok, do 30 września tego roku, który nastąpił po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek.

Z procedurą składania wniosku o zwrot zagranicznego podatku VAT można zapoznać się szczegółowo na stronie Ministerstwa Finansów. Co istotne, taki wniosek można złożyć jedynie w formie elektronicznej, przez system e-Deklaracje. Pozostałe etapy procedury mają miejsce także wyłącznie online, dlatego tak ważne jest, aby podać poprawny adres e-mail.

Wniosek VAT-REF powinien być zaadresowany do urzędu skarbowego odpowiadającego miejscu zamieszkania. Po pomyślnej weryfikacji zostaje on przekazany do odpowiedniego urzędu skarbowego za granicą.

Kiedy otrzymamy zwrot VAT?

Zwrot zagranicznego podatku od towarów i usług następuje w ciągu 4–8 miesięcy, w zależności od tego, czy dokumenty dołączone do wniosku były właściwe i wystarczające w opinii właściwego zagranicznego urzędu. Zagraniczny organ podatkowy może bowiem wniosek uznać, uznać częściowo lub odrzucić – w takiej sytuacji podatnik ma prawo odwołać się od tej decyzji w sposób podyktowany przepisami obowiązującymi w kraju, którego przypadek dotyczy.

Jak zaksięgować VAT-REF w PKPiR?

Zanim omówimy sposób księgowania VAT-REF w KPiR, należy przyjrzeć się księgowaniu zakupu towaru lub usługi objętych zagranicznym podatkiem VAT. Cenę brutto (z wliczonym podatkiem VAT) należy bowiem uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów. 

Zwrot VAT natomiast należy wówczas analogicznie ująć w KPiR po stronie przychodów – w dacie, w której przedsiębiorca otrzymał przelew, w kwocie podanej w decyzji – w kolumnie 8 „Pozostałe przychody” i 9 „Razem przychód”. Z kolei w przypadku różnic kursowych:

  • dodatnich – należy je ująć w kolumnie 8 „Pozostałe przychody”;

  • ujemnych – należy je zaksięgować w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki” 14 „Razem wydatki”.

Ewentualne różnice kursowe mogą powstać w wyniku przeliczenia kwoty podanej w decyzji na walutę PLN, które następuje na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego lub Europejskiego Banku Centralnego, przyjmując kurs z ostatniego dnia roboczego, który poprzedzał dzień wpływu zwrotu VAT na rachunek bankowy.

Polecamy