Za 2019 rok podatnicy pierwszy raz rozliczać będą rozliczać się z ulgi IP BOX, czyli preferencyjnego opodatkowania stawką 5% na druku PIT/IP (dla osób fizycznych) lub CIT/IP (dla osób prawnych). W nowym roku podatkowym zapewne więcej podatników skorzysta z preferencyjnego opodatkowania w związku z pozytywnymi interpretacjami indywidualnymi. Sprawdźmy, więc w jaki sposób rozliczyć ulgę IP BOX.

Istota IP BOX

Podatnicy od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT, mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatku w stosunku do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej, do których zaliczamy:

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Podatnik może być ich właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub może on posiadać prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej, która przewiduje zastrzeżenia o wyłączności korzystania przez podatnika z tego prawa. Dodatkowo aby skorzystać z ulgi IP BOX konieczne jest co do zasady prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej o kwalifikowanym charakterze (B+R).

Ważne!
Ulgi IP BOX nie można korzystać przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Jej rozliczenie następuje w zeznaniu rocznym.

IP BOX - w jaki sposób opodatkować dochód?

Aby skorzystać z ulgi IP BOX podatnik musi ponosić związane z kwalifikowanym IP wydatki. Bowiem podstawę opodatkowania preferencyjnym podatkiem 5% stanowi suma dochodów (przychody - koszty) z kwalifikowanego IP, które podatnik osiągnął w danym roku podatkowym, którą należy pomnożyć przez wskaźnik nexus. Wskaźnik nexus określony jest w formie wzoru matematycznego i wyliczany jest dla każdego kwalifikowanego IP osobno.

Wskaźnik Nexus = (a+b) x 1,3 / (a+b+c+d)

a – koszty działalności B+R prowadzonej w związku z kwalifikowanym IP;
b – nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych;
c – nabycie wyników prac B+R od podmiotów powiązanych;
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej B+R – badania i rozwój.

Ważne!
Wartość wskaźnika Nexus nie może być wyższa niż 1, dlatego też jeżeli wynik jest wyższy to przyjmuje się, że wynosi on 1.
Wskazać należy, że dochód (stratę) z kwalifikowanego IP uważa się dochód (stratę):

 • z tytułu opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP;
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

Konkludując opodatkowanie dochodu w ramach sposób rozliczenia ulgi można wskazać w 4 krokach:

krok 1 - obliczyć wskaźnik nexus

krok 2 - obliczyć iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP uzyskanego oraz wskaźnika nexus

krok 3 - uzyskany wynik z kroku 2 pomnożyć przez stawkę 5%.

krok 4 - na koniec roku wykazać uzyskany przychód, dochód i podatek z kwalifikowanego IP w załączniku PIT/IP lub CIT/IP przy rozliczeniu roku podatkowego

Ważne!
W sytuacji gdy podatnik uzyskuje dochód z więcej niż jednego kwalifikowanego IP, podstawę opodatkowania stanowi suma powyższych iloczynów liczonych dla każdego kwalifikowanego IP oddzielnie.

IP BOX - ewidencja

Aby możliwe było skorzystanie z preferencyjnego opodatkowania - 5% - w ramach ulgi IP BOX, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji na potrzeby kwalifikowanego IP. Ewidencja ta regulowana jest przez art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym powinna ona umożliwić przyporządkowanie do każdej własności intelektualnej (odrębnie):

 • przychód,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • uzyskany dochód bądź stratę.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box wyżej wymieniona ewidencja może być prowadzona w przypadku osoby fizycznej (który rozlicza się za pomocą KPIR) za pomocą arkusza kalkulacyjnego bądź programów przeznaczonych do rozliczania ulgi IP BOX.
Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą pełnych ksiąg (zgodnie z ustawą o rachunkowości), zobowiązani są dokonać wyodrębnienia w ewidencji księgowej (np. za pomocą kont pomocniczych) operacji gospodarczych dotyczących każdego kwalifikowanego IP.

Ważne!
Ewidencja jest niezbędna aby możliwe było przedstawienie ustalenia dochodu na wypadek kontroli podatkowej.
Reasumując, skorzystanie z ulgi IP BOX możliwe jest jeśli łącznie spełnione są poniższe warunki:

 • prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej o kwalifikowanym charakterze (B+R).
 • wytworzenie kwalifikowanego IP, np. autorskiego prawa do programu komputerowego;
 • uzyskanie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • poniesienie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową implikuje wytworzenie kwalifikowanego IP;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów ulgi IP BOX.

W przypadku wątpliwości co do możliwości zastosowania ulgi IP BOX należałoby otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawno-podatkową na wypadek kontroli podatkowej. Otrzymać ją można poprzez wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).