Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wyborem formy opodatkowania w ramach, której przedsiębiorca zobowiązany będzie wypełniać obowiązki rozliczeniowe względem urzędu skarbowego. Jaką stawkę podatku określa karta podatkowa? Czy wszystkie podmioty są uprawnione do skorzystania z tej formy opodatkowania? Na pytania odpowiadamy poniżej!

Karta podatkowa - podmioty uprawnione do skorzystania

Opodatkowanie w formie karty podatkowej określa należy podatek indywidualnie, decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z opodatkowania w ramach karty podatkowej zostali wskazani w art. 23 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych:

·  działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;

·  działalność gastronomiczna z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%;

·  działalność w zakresie usług transportowych przy użyciu jednego pojazdu;

·  działalność w zakresie usług rozrywkowych;

·  działalność w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach za wyjątkiem sprzedaży wyrobów alkoholowych powyżej 1,5%;

·  działalność związana z wolnymi zawodami w ramach świadczenia usług związanych z ochroną zdrowia ludzkiego;

·  działalność związana ze świadczeniem usług przez lekarzy weterynarii;

·  działalność w ramach opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;

·  działalność w zakresie usług edukacyjnych;

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać także rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne.

Ulgi podatkowe a karta podatkowa

Podatnik korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej nie może korzystać z ulg podatkowych, należna do odliczenia jest tylko i wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Ewidencja księgowa a karta podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca powinien natomiast przechowywać w okresie 5 lat podatkowych, we właściwej numeracji kopię dokumentów potwierdzających sprzedaż oraz wykonanie usług.

Obowiązki rozliczeniowe PIT a karta podatkowa

Podatnik opodatkowany kartą podatkową ma obowiązek uiszczać podatek do 7 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa, z kolei podatek za miesiąc grudzień podatek należy uregulować do 28 grudnia danego roku.

Zeznanie roczne należy złożyć na deklaracji PIT-16 w terminie do 31 stycznia roku następującego, po roku za który składana jest deklaracja.