Księgowa przychodów i rozchodów służy do ewidencjonowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Za jej pośrednictwem dokonuje się wpisów dotyczących przychodów ze sprzedaży oraz kosztów w tym np. zakup towarów oraz materiałów podstawowych a także innych wydatków firmowych. Jak zatem wygląda budowa KPiR? W artykule przedstawiamy budowę księgi! 

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy osób fizycznych oraz spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, których właściciele są osobami fizycznymi a ich przychody ze sprzedaży netto w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000 0000 EUR - limit przychodów w 2021 za rok 2020 roku wynosi 9 030 600 zł i jest obliczany na podstawie średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Ważne!
Obowiązek prowadzenia KPiR w szerszym zakresie został omówiony w artykule: KPiR - kto ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Budowa KPiR w świetle przepisów 

Budowę księgi przychodów i rozchodów reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie Załącznika 1 do niniejszego rozporządzenia, KPiR składa się 17 kolumn o ściśle określonej zawartości oraz ułożeniu. Znajomość budowy księgi przychodów i rozchodów ma znaczenie przy jej prowadzeniu, bowiem każdy błędny zapis operacji gospodarczej powoduje naruszenie rzetelności i niewadliwości w świetle § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Budowa KPiR wraz z określeniem zawartości poszczególnych kolumn przedstawia się następująco:

Kolumna 1 - wskazuje liczbę porządkowa, na podstawie której dokonywane są oznaczenia dowodów księgowych,

Kolumna 2 - wskazuje dzień miesiąca dokumentu, tj. data poniesienia kosztu lub uzyskania przychody,

Kolumna 3 - wskazuje numer dowodu księgowego, 

Kolumna 4 - wskazuje nazwę podmiotu, tj. dane osoby fizycznej lub firmy,

Kolumna 5 - wskazuje adres podmiotu, tj. dane osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa,

Kolumna 6 - wskazuje rodzaj uzyskanego przychodu lub poniesienia wydatku, tj. opis zdarzenia gospodarczego,

Kolumna 7 - wskazuje kwotę sprzedanych towarów i usług,

Kolumna 8 - wskazuje pozostałe przychody ze sprzedaży, np. dodatnie różnice kursowe,

Kolumna 9 - wskazuje sumę wartości z kolumny 7. oraz 8.,

Kolumna 10 - wskazuje wartość zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych na podstawie cen ich zakupu, 

Kolumna 11 - wskazuje koszty uboczne zakupu, tj. koszty wysyłki, ubezpieczenia lub załadunku,

Kolumna 12 - wskazuje wynagrodzenia brutto w gotówce lub naturze,

Kolumna 13 - wskazuje pozostałe koszty, które nie zostały ujęte w kolumnie 11. i 12. tzw. pozostałe koszty związane z działalnością gospodarczą, 

Kolumna 14 - wskazuje sumę wartości z kolumny 12. i 13.,

Kolumna 15 - jest to kolumna wolna, w której podmiot może dokonać wpisu innego zdarzenie gospodarczego niewymienionego w kolumnach poprzednich, 

Kolumna 16 - przedstawia koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową na podstawie art. 26e ustawy o PIT,

Kolumna 17 - dotyczy uwag, w których podatnik może zawrzeć dodatkowe informacje odnośnie zapisów w kolumnach 2-16.

Podsumowując, dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego ewidencje księgowe w KPiR, znajomość konstrukcji księgi nie powinna być obca - co do zasady pozwoli to na  prawidłowe dokonywanie zapisów zdarzeń gospodarczych, nie tylko będzie świadczyć o rzetelnym i nie wadliwym prowadzeniu księgi, ale także odzwierciedlą one stan faktyczny prowadzonej działalności, za pośrednictwem których przedsiębiorca będzie mógł wyciągnąć wnioski w zakresie kondycji przedsiębiorstwa.