Przedsiębiorcy prowadzący KPiR zobowiązani są do prawidłowej ewidencji osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów W jakiej kolumnie należy ująć wyjątki związane z działalnością gospodarczą w zależności od ich rodzaju? W artykule omawiamy księgowanie kosztów w KPiR z omówieniem kolumny 10, 11 i 13!

Księgowanie kosztów w KPiR - podstawowe założenia 

Przedsiębiorca rozliczający należny podatek liniowo lub na zasadach ogólnych może pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodu, przy czym wydatki te co do zasady powinny być ściśle związane z prowadzoną działalnością, ale jednocześnie nie mogą odpowiadać pozycjom wymienionym w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w świetle art. 23 ustawy o PIT. 

Koszty uzyskania przychodu należy ująć w KPiR, warto jednak pamiętać, że w zależności od rodzaju wydatku, właściwa będzie inna kolumna, w której należy zaksięgować poniesiony wydatek.

Zakup towarów handlowych i materiałów a księgowanie kosztów w KPiR

Zakup towarów handlowych i materiałów należy zaksięgować w kolumnie 10. KPiR po cenie zakupu, oznacza to w świetle par. 3 pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ujęcie w kwocie za jaką nabywca zakupił towary handlowe oraz materiały, która jest pomniejszona o podatek od towarów i usług  podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami. Dodatkowo w przypadku importu kwota powiększona jest o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, a obniżona o rabaty i inne upusty.

Przy zakupie towarów handlowych i materiałów należy właściwie zdefiniować zakupione składniki majątku - na podstawie par. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów składniki te zdefiniowane są w następujący sposób - towary handlowe są składnikami majątku przeznaczonymi do dalszej odsprzedaży, z kolei materiały podstawowe to surowce, które w wyniku procesu produkcyjnego lub w trakcie świadczenia usług są głównym składnikiem gotowego wyrobu. Do materiałów zaliczamy także materiały pomocnicze, które w trakcie produkcji przekazują wyrobowi swoje właściwości. 

Przykład 1.

Pani Janina prowadzi sklep warzywny, zakupiła na kwotę 700 zł warzywa, które przeznaczone będą do dalszej odsprzedaży. Jak wyglądać będzie prawidłowe księgowanie kosztów w KPiR?

Zakup warzyw, jako że będą one przeznaczone do dalszej odsprzedaży uznaje się je za towar handlowy, dlatego też ten wydatek należy zaksięgować w kolumnie 10. KPiR - “Zakup towarów handlowych i materiałów.”

Księgowanie kosztów w KPIR a powstałe koszty uboczne zakupu

Powstałe koszty uboczne zakupu przy zakupie towarów handlowych i/ lub materiałów podstawowych należy ująć w kolumnie 11 KPiR. Kosztami ubocznymi zakupu są koszty bezpośrednio związane z zakupem, tj. koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, przesyłki, załadunku i rozładunku.

Ważne!
Powyższe koszty nie stanowią kosztów ubocznych przy imporcie towarów, bowiem uznawane są one za cenę zakupu importowanych towarów.
Przykład 2.

Pani Anna prowadzi sklep elektroniczny, zamówiła ładowarki do telefonu. Na otrzymanej fakturze widnieją dwie pozycje - ładowarki, których wartość wynosi 500 zł oraz koszty wysyłki w kwocie 25 zł. Jak wyglądać będzie księgowanie kosztów w KPiR?

Zakup ładowarek w kwocie 500 zł należy wykazać w kolumnie 10. KPiR “Zakup towarów handlowych i materiałów”, ponieważ jest to towar handlowy, natomiast koszt dostawy w wysokości 25 zł zostanie ujęty w kolumnie 11. KPiR “Koszty uboczne zakupu”, bowiem stanowi on bezpośredni koszt związany z zakupem towaru. 

Księgowanie kosztów w KPiR - pozostałe wydatki

Kolumna 13 KPiR przeznaczona jest do ujmowania pozostałych wydatków, które w rozumieniu przepisów nie są towarami handlowymi i materiałami, kosztami ubocznymi zakupu oraz wynagrodzeniami pracowników.

Ważne!
Do pozostałych wydatków nie należą  koszty, które w świetle art. 23 Ustawy o PIT nie są uznawane za koszty uzyskania przychodu.
Zatem w tej kolumnie należy dokonywać zapisów związanych z następującymi kosztami:

  • opłaty za czynsz,

  • wynajem lokalu, 

  • koszty usług telekomunikacyjnych, np. abonament telefoniczny, internet 

  • zakup paliwa oraz inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu do celów związanych z prowadzoną działalnością, 

  • odsetki od kredytów,

  • artykuły biurowe, 

  • usługi księgowe itp.

Powyższe wydatki to przykłady pozostałych wydatków. Jak wspomniano wcześniej w kolumnie 13 KPiR księgowane są wszystkie pozostałe wydatki mające związek z prowadzoną działalnością z wyłączeniem tych, które ujmowane są w kolumnach 10-12 KPiR.