Przedsiębiorca dokonujący ewidencji w KPiR zobowiązany jest ujmować koszty w jednej z dwóch metod – uproszczonej bądź memoriałowej. Przy wyborze sposobu ujmowania kosztów należy zapoznać się z zasadami jakie obowiązują przy zastosowaniu każdej z metod. W tym artykule omawiamy sposoby ujmowania kosztów w metodzie memoriałowej oraz uproszczonej.

Metoda memoriałowa – sposoby ujmowania kosztów

Wyróżniamy dwa sposoby ujmowania kosztów, pierwszą z nich jest metoda memoriałowa, która zobowiązuje przedsiębiorcę do podziału kosztów na bezpośrednio i pośrednio związanych z uzyskanym przychodem w danym roku podatkowych. Właściwy podział kosztów jest istotny z punktu widzenia zaliczenia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu.

Koszty, które związane są bezpośrednio z uzyskiwanym przychodem, czyli zostały poniesione w danym roku podatku bądź następnym, lecz do momentu złożenia rozliczenia rocznego – powinny zostać ujęte w tym roku, w którym zostały uzyskane odpowiadające im przychody.

Z kolei koszty pośrednie, należy zaliczać do kosztów uzyskanych przychodów w dniu wystawienia faktury.

Ważne!
Wyjątek stanowią koszty poniesione na przełomie roku, w takim przypadku należy je ując proporcjonalnie do roku podatkowego, którego dotyczą.
Przykład 1:

Przedsiębiorca otrzymał fakturę z datą 31.03.2021 za usługi telekomunikacyjne za okres od 01.02.2021- 31.03.2022. W jaki sposób powinien ująć wydatek?

Przedsiębiorca ma obowiązek podzielić poniesiony koszt proporcjonalnie z rozgraniczeniem na odpowiadające mu okresy, tj. w lutym 2021 w wartości przypadającej na 2021 rok oraz w marcu 2022 w wartości przypadającej na 2022 rok.

Metoda uproszczona – sposoby ujmowania kosztów

Metoda uproszczona, to sposób ujmowania kosztów, w którym koszty potrącone są w roku podatkowym, w którym zostały one poniesione przez przedsiębiorcę bez względu na okres, jakiego dotyczą. Metoda uproszczona nie zakłada podziału kosztów związanych z uzyskanym przychodem na bezpośrednie i pośrednie. Jak również koszt na przełomie roku nie jest dzielony proporcjonalnie do roku, którego dotyczy, a całość ujmowana jest po prostu w dacie wystawienia faktury.

Przykład 2:

Podatnik ubezpieczył działalność gospodarczą, wykupione ubezpieczenie obejmuje okres dwóch lat podatkowych. W jakiej dacie przedsiębiorca powinien ująć wydatek?

Przedsiębiorca ujmuje wydatek w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13. KPiR w dacie wystawienia polisy ubezpieczeniowej.

Ważne!
Co ważne, metoda uproszczona nie ma zastosowania w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, wypłaconych wynagrodzeń oraz składek ZUS – wymienione koszty należy zaksięgować w dacie ich faktycznej zapłaty.

Sposoby ujmowania kosztów - czy należy zgłosić wybór?

Przedsiębiorca dokonujący wyboru sposobu ujmowania kosztu nie ma obowiązku zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego, ale musi pamiętać, że wybraną metodę należy stosować konsekwentnie przez cały rok podatkowy. Co ważne po upłynięciu roku metodę tą można dowolnie zmienić.

Przykładowo, jeśli p. Marek stosuje metodę kasową w 2020 roku to w 2021 roku mógł on zastosować metodę memoriałową, a jeśli nie będzie chciał z niej już korzystać w 2022 roku będzie on mógł wrócić na kasową.