Wkrótce wszystkich przedsiębiorców zacznie obowiązywać nowa struktura JPK, która zastąpi dotychczas składane JPK_VAT oraz deklaracje VAT. Pomimo uproszczenia jakim będzie składanie jednego pliku, zamiast dwóch, to wprowadzenie nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K nałoży również na przedsiębiorców nowe obowiązki. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli wykazać się znacznie większą skrupulatnością przy sporządzaniu nowych plików ze względu na to, że przewidziane są kary za błędy w JPK.

Nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K

Nowelizacja ustawy o VAT dokonana dnia 4.07.2019 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, wprowadziła nową strukturę JPK, która ma na celu zastąpienie jednym plikiem dotychczas składanych JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Nowa struktura JPK pozwoli na uzyskanie ewentualnego zwrotu podatku bez konieczności składania dodatkowych wniosków. W dalszym ciągu konieczne będzie jednak składanie VAT-UE, VAT-9M, VAT-8, VAT- 10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-14, VAT-21, VAT-23. 

JPK_V7M oraz JPK_V7K będą składały się z dwóch części: 

  • ewidencyjnej czyli odpowiadające obecnemu plikowi JPK_VAT,

  • deklaracyjnej zawierającej dane znajdujące się w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

JPK_V7M przeznaczona dla podatników rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych będzie wysyłania każdego miesiąca w obu częściach jednocześnie. Natomiast JPK_V7K składana przez podatników kwartalnych będzie przesyłana w części ewidencyjnej po każdym z pierwszych dwóch miesięcy za każdy z nich. Natomiast część deklaracyjna za cały kwartał łącznie z ewidencyjną za 3 miesiąc będzie składana po zakończonym kwartale do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Od kiedy będzie obowiązywać wysyłka JPK_V7M i JPK_V7K?

Wprowadzenie obowiązkowego składania nowych struktur JPK podzielono na dwa terminy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. - duże przedsiębiorstwa (pozostałe mogą wysyłać je dobrowolnie)

  • od 1 lipca 2020 r. - wszyscy podatnicy.

Ważne!
Mikroprzedsiębiorcy pierwszy obowiązkowy plik JPK_V7M oraz JPK_V7K (w części ewidencyjnej) złożą 25. sierpnia 2020 roku za miesiąc lipiec 2020.

Należy mieć na uwadze, że podatnicy, którzy dobrowolnie zdecydują się na składanie nowych struktur JPK przed obowiązującym ich terminem nie będą mogli powrócić do dotychczasowych plików JPK oraz deklaracji VAT. Od 1 lipca wszyscy będą już jednak zobowiązani do składania wyłącznie nowej struktury JPK.

Kary za błędy w JPK V7M oraz JPK V7K

Oprócz korzyści płynących z zastąpienia dwóch deklaracji jedną, ustawodawca przewidział również sankcje, które mogą dotknąć podatnika, jeżeli przesłany do Ministerstwa Finansów plik JPK będzie zawierał błędy. 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca samodzielnie zauważy błąd i dokona jego korekty, a bład ten będzie dotyczył nieprawidłowego wykazania danych z faktury lub będzie błędem, który nie wpłynie na poprawność weryfikacji transakcji organy podatkowe nie zastosują wobec niego sankcji. 

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie zauważy nieprawidłowości, a zawarte błędy spowodują brak możliwości weryfikacji poprawności znajdujących się w nim transakcji urząd skarbowy powiadomi podatnika o konieczności skorygowania odpowiednich pozycji w pliku JPK. Wówczas podatnik ma 14 dni na przesłanie korekty pliku JPK z uwzględnieniem wskazanych przez urząd skarbowy poprawek lub złożenie wyjaśnień. Jeśli podatnik nie zgadza się z wnioskiem urzędu wówczas zamiast korekty JPK może złożyć wyjaśnienia wskazujące, że przesłany plik JPK_V7M lub JPK_V7K nie zawiera błędów, które miał na myśli urząd. 

W przypadku gdy podatnik w wymaganym terminie nie złoży korekty JPK bądź stosownych wyjaśnień będzie skutkowało nałożeniem kary za błędy w JPK w wysokości 500 zł za każdy błąd, która powinna zostać przez niego uregulowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu kary.

Należy mieć na uwadze, że przewidywane kary za błędy w JPK będą dotyczyły nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K zatem mikroprzedsiębiorców obowiązywać będą od 1 lipca 2020. Należy mieć zatem na uwadze, aby odpowiednio wcześnie zaopatrzyć się w dobry program księgowy, który będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz będzie zapewniał poprawność przesyłanych plików JPK.