Prowadząc działalność gospodarczą, w ramach której sprzedawane są usługi lub towary dla osób nieprowadzących działalności konieczne jest posiadanie kasy fiskalnej i wydanie paragonu klientowi. Podmioty mają jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Kto może skorzystać ze zwolnień, a kto bezwzględnie musi zakupić kasę i wreszcie czy kasa fiskalna online obowiązkowa jest dla wszystkich?

Kasa fiskalna - kiedy jest wymagana?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podmioty dokonujące sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązane są do rejestracji dokonanej sprzedaży na kasie fiskalnej. Warunkiem koniecznym jest również wydrukowanie paragonu na kasie i wydanie go odbiorcy. Zatem każdy podmiot, który dostarcza towar dla konsumentów, czyli osób nieprowadzących firm co do zasady ma obowiązek rejestracji na kasie.
Jak w większości przypadków, również i w tym dla przedsiębiorców przewidziano zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Tutaj jednak konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Ważne!
Kasę fiskalną obowiązkowo posiadać muszą m.in. mechanicy, stacje kontroli pojazdów fryzjerki, kosmetyczki, kosmetolodzy, doradcy podatkowi, lekarze i dentyści dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub ryczałtowych rolników. Podmioty te nie mają prawa do zastosowania żadnego z przewidzianych zwolnień z kasy fiskalnej.

Przykład 1.
Pani Izabela założyła studio kosmetyczne. Odbiorcami jej usług są w większości osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Czy możliwe jest stosowanie zwolnienia z kasy fiskalnej przez panią Izabelę?

Nie, usługi kosmetyczne wymienione są w ustawie jako te, które ze zwolnienia korzystać nie mogą. Stąd też obowiązkowy jest zakup kasy fiskalnej przez panią Izabelę i rejestrowanie na niej sprzedaży.

Przykład 2. 

Pan Artur jest lekarzem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Usługi medyczne, które świadczy są skierowane w dużej mierze dla prywatnych osób, które nie prowadzą działalności. Czy prawidłowym jest, że pan Artur ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej?

Tak, pan Artur prowadząc działalność medyczną nie ma praw do skorzystania ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, dlatego też postępuje prawidłowo nabijając sprzedaż na kasie fiskalnej.

Zwolnienia z kasy fiskalnej - jakie wyróżniamy?

Wiele podmiotów spełniając określone w przepisach warunki ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Lista zwolnień z kasy wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Rozporządzenie to obowiązuje do 31 stycznia 2021 roku. Wyróżnia się m.in. następujące zwolnienia z kas fiskalnych:

  • zwolnienie z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20 000 zł - podatnicy, u których sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych nie przekroczyła w ubiegłym roku 20 000 zł mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Jeżeli sprzedaż ta następuje w trakcie roku wówczas limit 20 000 zł należy ustalić proporcjonalnie do okresu wykonywania tej sprzedaży;

Ważne!
Wzór do wyliczenia limitu w trakcie roku: (liczba dni sprzedaży do końca roku/liczba dni w roku podatkowym)*20 000 zł.

  • zwolnienie z tytułu sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych przy wykorzystaniu usług kuriera lub poczty jeżeli zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem poczty, rachunku bankowego lub kasy oszczędnościowo-kredytowej bezpośrednio na rachunek sprzedawcy, a z posiadanych dowodów zapłaty oraz prowadzonej ewidencji wynika jednoznacznie jakiej czynności dotyczyła wpłata oraz na rzecz kogo dostawa została dokonana wraz ze wskazaniem adresu.

Ważne!
Zapłata za pośrednictwem PayU nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia tytułu sprzedaży wysyłkowej jeżeli z spełnione są powyższe warunki - a zatem można jednoznacznie określić zapłatę za daną czynność oraz dane nabywcy.

  • zwolnienie z tytułu sprzedaży usług na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych jeśli zapłata w całości odbywa się za pośrednictwem rachunku bankowego lub kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poczty odpowiednio na rachunek sprzedawcy, a z ewidencji i posiadanych dowodów zapłaty wynika jednoznacznie jakiej czynności dotyczyła;
  • zwolnienie z kasy przy sprzedaży majątku trwałego firmy jeżeli sprzedaż ta zostanie w całości udokumentowana fakturą;
  • zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości.

Kasa fiskalna online przy sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących firm

Od stycznia 2020 roku niektórzy podatnicy mają obowiązek prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących online. Obowiązek ten nie dotyczy jednak wszystkich podatników, a jedynie wybranych grup podmiotów. Obecnie obowiązek posiadania kas fiskalnych online dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi naprawy pojazdów samochodowych, przeglądów technicznych świadczonych przez okręgowe stacje kontroli pojazdów oraz stacje paliw. Wdrożenie kas online wśród pozostałych podmiotów będzie następowało etapami, a mianowicie:

  • w lipcu 2020 roku do stosowania kas online będą zobowiązane podmioty świadczące czynności gastronomiczne oraz usługi krótkotrwałego zakwaterowania;
  • w styczniu 2021 roku na kasach online sprzedaż rejestrować będą fryzjerzy, kosmetyczki, kosmetolodzy, lekarze, prawnicy, firmy budowlane, a także usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu (np. siłownie, ośrodki fitness).

Podsumowując, jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej są zobowiązani do stosowania kasy fiskalnej. Wyróżnia się również zwolnienia dla niektórych podmiotów spełniających określone warunki. Nie wszystkie podmioty ze zwolnień mogą skorzystać, nawet jeżeli warunki danego zwolnienia są spełnione bowiem ww. rozporządzenie wymienia podmioty, które bezwzględnie muszą stosować kasę fiskalną. Ponadto od stycznia 2020 roku niektórzy podatnicy muszą stosować kasę fiskalną online. W następnych miesiącach roku obowiązkiem tym będą objęte kolejne podmioty.