W przypadku wielu przedsiębiorstw (w tym na przykład firm transportowych) nieodłącznym elementem działalności jest wykorzystywanie maszyn, pojazdów spalinowych itp. Ich praca jest niezbędna dla prowadzenia działalności biznesowej. Z drugiej strony skutkuje ona wprowadzeniem do atmosfery szkodliwych substancji, gazów itp. To właśnie dlatego, w celu ograniczenia tego groźnego zjawiska, przedsiębiorcy są zobowiązani do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Jak należy obliczyć wysokość opłat środowiskowych w 2022 roku?

Kto jest zobowiązany do dokonywania opłaty środowiskowej?

Do obowiązku obliczania oraz uiszczania opłaty środowiskowej są zobligowani przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności:

 • wprowadzają do atmosfery pyłów lub gazów w wyniku takich działań jak np. praca kotłowni czy urządzeń odpowiedzialnych za spawanie, lakierowanie itp.;
 • składują odpady powstałe jako produkt uboczny działalności przedsiębiorstwa;
 • dokonują emisji gazów cieplarnianych.

W takiej sytuacji przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego ustalenia wysokości rocznej opłaty w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym okresie rozliczeniowym. Opłata z tego tytułu, wraz z odpowiednią dokumentacją, powinna zostać wniesiona w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby działalności danego przedsiębiorstwa.

Zadanie to może wydawać się trudne np. w przypadku wykorzystywania kilkunastu pojazdów:

 • należących do różnych klas EURO (zasadniczo, im nowszy samochód, tym niższy powinien być współczynnik wykorzystywany do obliczenia opłaty),
 • zasilanych przez różne paliwa (benzyna BS, olej napędowy ON, gaz LPG).

Jeśli dodatkowo w firmie wykorzystuje się maszyny spawalnicze, urządzenia kotłownicze itp., sprawa dodatkowo się komplikuje. Aby uniknąć problemów w tym zakresie, należy przede wszystkim działać systematycznie, tzn. aktualizować ewidencję w odstępach tygodniowych lub miesięcznych.

Aby prawidłowo obliczyć wysokość opłat, należy oprzeć się o Obwieszczenie ministra klimatu i środowiska z dnia 11 października 2021 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022.

Korzystanie ze środowiska — opłaty

Przykładowo, według obwieszczenia opłaty wynoszą w przypadku:

 • wprowadzenia gazów do powietrza: 426,02 zł za każdy kilogram,
 • składowania odpadów: 321,10 zł za 1 Mg.

Jeśli z kolei chodzi o emisję spalin, to np. w przypadku benzyny silnikowej opłata wynosi:

 • 84,12 zł dla pojazdów zarejestrowanych przez 31.12.1992 r.,
 • 31,94 zł dla aut zarejestrowanych w okresie 1993-1996,
 • 21,36 zł dla samochodów, które zostały zarejestrowane między rokiem 1997 a 2000,
 • 13,91 zł — jeśli auto zostało zarejestrowane w latach 2001-2005,
 • 7,24 lub 6,41 zł, jeżeli pojazd został zarejestrowany po dniu 31.12.2005 r. (w zależności od tego, czy pojazd należy do klasy EURO 4 lub EURO 5).

Warto pamiętać, że jeśli roczna opłata w danym przedsiębiorstwie nie przekracza 800 zł, wystarczy wnieść jedynie wykaz kosztów (bez konieczności ich opłacenia). Jeśli wyliczona opłata jest niższa niż 100 zł, przedsiębiorca jest zwolniony również z obowiązku wniesienia dokumentacji do urzędu marszałkowskiego. Sporządzona ewidencja powinna jednak być przechowywana w przedsiębiorstwie.