Zastanawiasz się nad zainwestowaniem w odnawialne źródła energii? Zanim postawisz pojedynczy wiatrak lub całą farmę wiatrową, przeczytaj, na jakiej podstawie liczony jest w Polsce podatek od elektrowni wiatrowych oraz czym jest wiatrak według polskiego prawa.

Podatek od elektrowni wiatrowych – definicja budowli

Czy podatek od elektrowni wiatrowych w Polsce naliczany jest od powierzchni farmy wiatrowej, czy od poszczególnych elementów wiatraka? Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych art. 2 ust. 1 opodatkowaniu podlegają nieruchomości i obiekty budowlane. Ustawa zalicza do nich: grunty, budynki i ich części, budowle i ich części związane z prowadzeniem firmy.

Czym jest budowla? Otóż ustawa ta wskazuje, że budowla to:

  • Obiekt budowlany zgodny z zapisami prawa budowlanego art. 3, który nie jest budynkiem albo obiektem architektury: „budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych”,
  • Urządzenie budowlane zgodne z zapisami art. 3 pkt 9 prawa budowlanego: „należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki”.
  • Pod pojęciem budowli zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy prawa budowlanego należy rozumieć „każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową”.

Podatek od elektrowni wiatrowych – podstawa naliczania

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych tzw. ustawa wiatrakowa wprowadziła definicję elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą wiatrak składa się z części budowlanej i technicznej. Od 1 stycznia 2018 roku branża OZE (odnawialnych źródeł energii) uznała, że wiatrak jest budowlą. Właśnie dlatego podatek od elektrowni wiatrowych jest pobierany wyłącznie od części budowlanych, które stanowią ok 30% wartości całej siłowni. Podatek od budowli w Polsce wynosi 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Rząd przygotowuje nowelizację przepisów dotyczących inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych. Nowa ustawa ma dotyczyć miejsc, gdzie będzie można postawić wiatrak (w jakiej odległości od budynków mieszkalnych) i ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Aktualnie ta odległość ma być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej, mierząc od poziomu gruntu tzw. zasada 10h.