Czy wiesz, ile czasu trzeba, by zobowiązania wobec urzędu skarbowe uległy przedawnieniu? Zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego – dotyczy roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Co w takiej sytuacji może zrobić urząd skarbowy? Przeczytaj, jak działa zarzut przedawnienia podatku i jakie czynności przerywają bieg terminu przedawnienia.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia – czym jest środek egzekucyjny?

Zobowiązanie podatkowe wygasa po 5 latach (zgodnie z art. 70 Ordynacji Podatkowej). Jednak urząd skarbowy ma metodę na zyskanie większej ilości czasu na próbę ściągnięcia zobowiązania od dłużników. Jednym z takich sposobów jest wdrożenie procedury egzekucyjnej dłużnika. Zastosowanie jej może spowodować przerwanie biegu terminu przedawnienia:

Zgodnie z uchwałą z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 6/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA): „Zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2005 r., gdy zawiadomienie podatnika o jego zastosowaniu nastąpi przed upływem terminu przedawnienia”.

Jednak by tak się stało i można było zastosować procedurę egzekucyjną, muszą zostać spełnione dwa warunki jednocześnie:

  • zastosowanie środka egzekucyjnego – zajęcie majątku dłużnika,
  • powiadomienie podatnika o zastosowanym środku przez wysłanie zawiadomienia.

Po przerwaniu biegu przedawnienia przez zastosowanie środka egzekucyjnego termin ten biegnie na nowo i liczy się go od dnia następującego po dniu, w którym środek został zastosowany. Oznacza to, że znów zobowiązanie podatkowe jest ważne przez następne 5 lat. Takie przerwanie biegu przedawnienia następuje zawsze, gdy urzędnicy zajmą któryś ze składników majątku dłużnika i zawiadomią go o tym fakcie.

Zgodnie z art. 1a pkt 12 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w katalogu środków egzekucyjnych  znajdują się między innymi takie składniki majątku, jak: wynagrodzenie za pracę, rachunek bankowy, ruchomość, nieruchomość, autorskie prawa majątkowe i wiele innych, które mogą zostać zajęte na poczet egzekucji nieuregulowanego zobowiązania podatkowego. Gdy dochodzi do zastosowania środka egzekucyjnego, dłużnik zostaje o tym poinformowany, otrzymując zawiadomienie o zajęciu konkretnego prawa majątkowego, protokół zajęcia prawa majątkowego oraz odpis protokołu zajęcia ruchomości, gdy np. został zajęty samochód oraz odpis protokołu odbioru dokumentu.

Zarzut przedawnienia podatku – kiedy można go zgłosić?

Jeśli wobec dłużnika zostanie zastosowany środek egzekucyjny przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a podatnik dowie się oficjalnie o podjętych działaniach po tym terminie, to zadłużony podatnik zgodnie z art. 33 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma prawo podnieść zarzut przedawnienia podatku. Zgodnie z prawem urząd skarbowy nie ma prawa nakazać zapłacenia przedawnionego podatku w takiej sytuacji. Zgłoszenie zarzutu przedawnienie podatku umarza postępowanie egzekucyjne, które zostało wszczęte przeciw dłużnikowi w celu odzyskania niezapłaconego podatku. Dłużnik ma 7 dni od dnia otrzymania odpisu tytułu wykonawczego na zgłoszenie zarzutu przedawnienia podatku (zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej). Postępowanie zostaje zawieszone do dnia wydania ostatecznego postanowienia w sprawie wniesionego zarzutu.

Polecamy