Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą osiąga przychody z różnych źródeł, dlatego też ważna jest umiejętność prawidłowego ich klasyfikowania. W jaki sposób rozróżnić osiągane przychody z działalności gospodarczej? 

Przychody z działalności gospodarczej - czym są?

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód powstały w ramach prowadzonej działalności uważa się “kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.”

Kiedy powstają przychody z działalności gospodarczej?

Przychody z działalności gospodarczej powstają zgodnie z art. 14 ust 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usług bądź częściowego wykonania usługi, lecz nie później niż na dzień uregulowania należności lub wystawienia faktury.

Ważne!
Przychodu nie stanowią przedpłaty i zaliczki, bowiem generują one tylko zobowiązanie na gruncie podatku VAT. Dopiero w momencie wykonania usługi lub dostarczenia towaru nabywcy pełna wartość zamówienia stanowi przychód.
Z kolei, jeśli usługa wykonywana jest w sposób ciągły, a jej rozliczenie następuje w konkretnych okresach, wówczas jako datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, który określony został w umowie lub na dowodzie księgowym.

Przychody z działalności ze sprzedaży

Przychody z działalności ze sprzedaży uznawane są jako przychody związane z głównym profilem prowadzonej działalności, który przedsiębiorca określa przy rejestracji działalności gospodarczej poprzez wskazanie właściwego kodu PKD. 

Przykład

Przedsiębiorca świadczący usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, dzierżawi wyznaczoną część nieruchomości stanowiąca składnik majątku przedsiębiorstwa. Czy powstały przychód stanowi przychód ze sprzedaży?

Nie, ponieważ głównym aspektem wykonywania działalności jest pośrednictwo ubezpieczeniowe, dlatego też dzierżawa nieruchomości będzie stanowić pozostałe przychody z działalności.

Pozostałe przychody z działalności

Pozostałe przychody z działalności gospodarczej są przychodami, które nie są uznawane jako obrót w ramach sprzedaży towarów i usług. Przychody te nie stanowią również głównego aspektu wykonywania działalności. Do pozostałych przychodów zaliczyć można m.in.:

  • odsetki bankowe,

  • naliczone i otrzymane odsetki w ramach nieterminowej zapłaty należności przez kontrahenta,

  • różnice kursowe dodatnie,

  • odszkodowania za szkody związane z prowadzeniem działalności, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej,

  • najem lub dzierżawę składników majątku przedsiębiorstwa w sytuacji w której nie będą one powiązane z głównym aspektem wykonywanej działalności.

Przychody z działalności niestanowiące przychodów

Przedsiębiorca prowadzący działalność klasyfikuje na podstawie PKD rodzaj działalności jaką będzie wykonywać. W sytuacji, jeżeli podmiot osiągnie dochodowy niezwiązane z profilem prowadzonego przedsiębiorstwa, co do zasady nie będą one uznane za podstawę opodatkowania w prowadzonej działalności, co nie oznacza jednak, że pozostaną one wolne od podatku dochodowego.

Ważne!
Czynności wykonywane w ramach działalności, nie mogą być realizowane przez przedsiębiorcę poza jej obszarem, wówczas przychody z tego tytułu uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.
Przykładem przychodów, które nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej mogą być dotacje unijne lub dofinansowania z budżetu krajowego, wówczas należy pamiętać, że nie podlegają one wpisom do księgi przychodów i rozchodów.