Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy decydującego się na założenie działalności jest zgłoszenie do ubezpieczeń. Jak zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS i jaką formę opłacania składek wybrać? W artykule przedstawiamy niezbędne informacje o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS!

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zgłoszenie do ubezpieczeń w trakcie zakładania działalności gospodarczej. Podczas wypełniania wniosku CEDIG wnioskodawca musi podać następujące dane:

- wskazać Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucję, w której będzie podlegać ubezpieczeniom;

- określić datę powstania obowiązku uiszczania składek ZUS, co do zasady obowiązek ten następuje z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ważne!
Jeśli data rozpoczęcia działalności nie jest pierwszym dniem miesiąca, zwolnienie z opłacania ubezpieczeń społecznych przysługuje na 7 miesięcy.
Następnie możliwe jest dołączenie jednego z poniższych formularzy:

- ZUS ZZA;

- ZUS ZUA;

- ZUS ZCNA.

Druki te zostaną objaśnione w kolejnym akapicie.

Niemniej jednak, jeśli przedsiębiorca nie dokona zgłoszenia podczas rejestracji firmy, zobowiązany jest w terminie 7 dni od chwili rozpoczęcia działalności gospodarczej zarejestrować siebie jako ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie do ubezpieczeń może odbyć się za pośrednictwem programów księgowych (np. wfirma.pl) czy programu Płatnik, w aplikacji ePłatnik, a także bezpośrednio w placówce ZUS.

Ważne!
Przedsiębiorca zakładający gospodarstwo rolne nie musi dokonywać zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS, może skorzystać z ubezpieczenia w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń a wybór formularza

Przy rejestracji do ubezpieczeń, zgłoszenia należy dokonać na właściwym formularzu, tym samym należy wybrać formularz:

- ZUS ZZA, jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego przy wyborze np. zgłoszenia do ulgi na start czy w sytuacji gdy przyszły przedsiębiorca jest zatrudniony na umowę o pracę (na najniższą krajową);

- ZUS ZUA, jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń dotyczy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, 

- ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczeń dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Zgłoszenie do ubezpieczeń a forma opłacania składek 

Początkujący przedsiębiorca może dobrowolnie określić w jakiej formie opłacać będzie składki ZUS, może skorzystać z ulgi na start lub preferencyjnych składek ZUS, jeśli spełnia wymagania uprawniające do skorzystania z nich.

Ulga na start polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie 6 miesięcy, wówczas płatnik opłaca tylko i wyłącznie składkę zdrowotną w kwocie 381,81 zł (kwota właściwa dla 2021 roku).

Ważne!
Jeśli data rozpoczęcia działalności nie jest pierwszym dniem miesiąca, zwolnienie z opłacania ubezpieczeń społecznych przysługuje na 7 miesięcy.
Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca, który:

- zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po przerwie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od momentu zakończenia lub zawieszenia działalności;

- nie wykonuje dla byłego pracodawcy czynności, które wykonywał jako pracownik w bieżącym lub poprzedzającym roku kalendarzowym.

Preferencyjne składki ZUS polegają na opłacaniu minimalnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez okres 24 miesięcy. Suma miesięcznych składek do opłacenia w 2021 roku wynosi 646,59 zł z dobrowolnym chorobowym lub 627,01 zł bez chorobowego.

Ważne!
Opłacając preferencyjne składki ZUS płatnik nie płaci składek na Fundusz Pracy.
Preferencyjne składki można opłacać zaraz po rozpoczęciu działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca spełnia następujące warunki:

- zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po przerwie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od momentu zakończenia lub zawieszenia działalności;

- nie wykonuje dla byłego pracodawcy czynności, które wykonywał jako pracownik w bieżącym lub poprzedzającym roku kalendarzowym.

Ważne!
Preferencyjne składki ZUS opłacać będzie także przedsiębiorca, który wykorzystał ulgę na start.
Przedsiębiorca ma prawo również opłacać od początku swojej działalności standardowe składki ZUS w wysokości 1457,49 zł z dobrowolnym chorobowym lub 1380,18 zł bez chorobowego. Płatnik będzie zobowiązany opłacać standardowego składki ZUS, jeśli nie spełnia wymogów do skorzystania z ulgi na start lub preferencyjnych składek ZUS.