Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się ze spełnieniem pewnych wymogów formalnych, które są niezbędne przy jej zakładaniu. Czy rejestracja działalności gospodarczej w każdym przypadku jest obowiązkowa? Z artykułu dowiesz się kilka niezbędnych informacji, jakie należy wiedzieć przed założeniem firmy!

Kto jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej?

Działalność gospodarczą może założyć tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskodawca nie musi być obywatelem Polski. Cudzoziemiec będący obywatelem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiada takie same prawa względem prowadzenia działalności gospodarczej jak i obywatele Polski. Z kolei obywatele spoza ww. obszaru mają prawo prowadzić działalność na zasadach obowiązujących polskich obywateli, jeśli posiadają jeden z następujących dokumentów:

 • zezwolenie na stały pobyt;

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 • zezwolenie na pobyt czasowy;

 • dokumentu potwierdzającego pobytu w danym celu, np. zaświadczenie o podjęciu studiów wyższych na terenie Polski.

 Czy rejestracja działalności gospodarczej jest obowiązkowa?

Przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej reguluje Ustawa Prawo Przedsiębiorców, w świetle której działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, wykonywana we własnym imieniu w sposób ciągły oraz nastawiona na cel zarobkowy.

W związku z powyższym każda osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą, zobowiązana jest do rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca może natomiast prowadzić firmę w ramach działalności nierejestrowanej, jeśli:

 • jako osoba fizyczna wykonuje drobną działalność zarobkową;

 • przychody w trakcie prowadzenia niezarejestrowanej działalności nie przekraczają 1400 zł w danym miesiącu (kwota ta odpowiada 50% minimalnego ustawowego wynagrodzenia dla 2021 roku);

 • nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej;

 • nie prowadzi działalności, która nakazuje zezwolenia;

 • nie prowadził działalności w okresie poprzednich 60 miesięcy.

Z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej zwolnieni są również:

 • rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną;

 • rolnicy produkujący wino;

 • rolnicy dokonujący handlu detalicznego.

Gdzie zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Rejestracja działalności gospodarczej może odbyć się przez Internet lub bezpośrednio w urzędzie miasta. Jeśli decydujemy się na założenie działalności przez Internet możemy zrobić to za pośrednictwem stron rządowych CEIDG lub biznes.gov.pl.

Ważne!
Aby założenie działalności gospodarczej przez Internet było możliwe, należy posiadać Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest niezbędny do poświadczenia danych w dokumentach zgłoszeniowych.
W przypadku braku powyższych narzędzi umożliwiających elektroniczne podpisanie dokumentów, należy własnoręcznie podpisać wniosek o wpis do rejestru CEIDG i złożyć go w oryginale w urzędzie miasta wraz z pozostałymi dokumentami zgłoszeniowymi. Urząd będzie wymagał potwierdzenia danych na podstawie dokumentu tożsamości np. dowód osobisty.

Rejestracja działalności gospodarczej dla spółki cywilnej

Spółka cywilna, jako że nie posiada statusu przedsiębiorcy nie podlega rejestracji w CEIDG, niemniej jednak rejestracji podlegają jej wspólnicy. Wspólnicy spółki mają obowiązek rejestracji w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, ponieważ bez uprzedniego złożenia wniosku o wpis do rejestru nie mogą zawrzeć umowy spółki. Aby założyć spółkę cywilną należy wykonać następujące po sobie czynności:

1. Rejestracja w CEIDG wspólników, jeśli dana osoba fizyczna nie jest już zarejestrowana;

2. Zawarcie umowy spółki;

Ważne!
Od zawartej umowy spółki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładów własnych wspólników na rzecz spółki.

3.Złożenie wniosku do GUS o nadanie numeru REGON w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy spółki (do wniosku należy dołączyć umowę spółki);

4. Zgłoszenie spółki w urzędzie skarbowym i uzyskanie numeru NIP.

5. Zgłoszenie w CEDIG w terminie 7 dni informacji o nadanym numerze NIP i REGON.