Jeśli wierzyciel lub dłużnik stwierdzi, że komornik wykonuje swoje obowiązki w nieprawidłowy sposób, to może złożyć skargę. Może to zrobić wielokrotnie w ciągu jednej egzekucji komorniczej. Przeczytaj, kiedy i jak może zostać złożona skarga na czynności komornika przez dłużnika lub wierzyciela.

Skarga na czynności komornika – jak ją wnieść i co zawiera?

Skarga na czynności komornika jest wnoszona do sądu rejonowego, przy którym działa konkretny komornik. Jest to obrona, po którą może sięgnąć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik poddawany egzekucji. Zaskarżenie może dotyczyć każdej czynności, którą podjął komornik podczas prowadzenia egzekucji. Skarga na czynności komornika dotyczy także zaniechania czynności, które powinien wykonać komornik.

Zgodnie z prawem skargę należy złożyć, gdy dłużnik lub wierzyciel stwierdzi, że czynności, które podejmuje komornik, są wykonywane nieprawidłowo. Ten rodzaj zaskarżenia można złożyć wielokrotnie podczas trwania jednej egzekucji, a skutkiem skargi od czynności komornika jest kontrola i ocena sądu np. stwierdzenie, czy podjęte działania są legalne.

W treści skargi na czynności komornika są zawarte takie elementy jak:

  • Oznaczenie stron postępowania.
  • Opis czynności lub zaniechania komornika, które są przedmiotem zaskarżenia.
  • Wniosek o uchylenie, zmianę albo przeprowadzenie czynności poprawnie – tu trzeba zamieścić szczegółowe uzasadnienie.
  • Sygnatura akt komornika.
  • Podpis osoby wnoszącej skargę na czynności komornika.

Każdy uczestnik powinien dostać odpis składanej skargi. Otrzymuje go także komornik, którego skarga dotyczy. Opłata za wniesienie skargi od czynności komornika wynosi 100 zł. Osoba składająca skargę może wystąpić o zwolnienie z tej opłaty.

Termin wniesienia skargi na czynności komornika

Skarga na czynności komornika musi być wniesiona 7 dni od dnia:

  • Otrzymania zawiadomienia o danej czynności komorniczej.
  • Wykonania czynności komorniczej, jeśli bez zawiadamiania osoba skarżąca wiedziała o tej czynności.
  • Terminu, w którym dana czynność komornicza powinna być wykonana.
  • Gdy dana osoba dowiedziała się o konkretnej czynności komorniczej.

Prawo do złożenia skargi na czynności komornika ma nie tylko dłużnik i wierzyciel, ale także każda osoba, której prawa zostały naruszone przez komornika w trakcie prowadzenia egzekucji komorniczej. Dokument ten składany jest w formie pisemnej na formularzu do tego przeznaczonym. Komornik ma 3 dni od dnia złożenia skargi, na złożenie uzasadnienia w sądzie rejonowym. Jeśli jej nie przyjmuje, to musi przedstawić także akta sprawy i inne dokumenty z nią związane. Jeżeli ją przyjmuje, to zawiadamia o tym wszystkich zainteresowanych, w tym skarżącego. Warto jeszcze wiedzieć, że zgodnie z art. 767 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego, skarga na czynności komornika nie może dotyczyć zawiadomień o terminie czynności, zarządzeń wydanych przez komornika w sprawie uzupełnienia braków w dokumentach i zapłacenia przez komornika podatku od usług i towarów.

Polecamy