Marzysz o tym, by brać urlop wtedy, kiedy Ty tego chcesz, a nie wtedy, kiedy szef na to pozwoli? By zostać swoim własnym szefem, wystarczy, że założysz własną działalność lub zaczniesz pracować w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zobacz, co dają umowy cywilnoprawne a umowa o pracę, jeśli chodzi o przywileje gwarantowane przez kodeks pracy.

Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – rezygnacja z przywilejów

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi wszystkie przywileje zapisane w kodeksie pracy np.  urlop wypoczynkowy w określonym wymiarze dni, urlop macierzyński, okres wypowiedzenie wyszczególniony w umowie. Umowa cywilnoprawna nie gwarantuje tych przywilejów, bo w jej przypadku zastosowanie ma kodeks cywilny np. może zostać wypowiedziana z dnia na dzień, nie zapewnia urlopu, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wykonaną przez siebie pracę lub, gdy wyrządzi komuś krzywdę, np. dopuści się plagiatu. W takiej sytuacji osobiście odpowiada przed sądem.

Umowy cywilnoprawne to:

  • umowa o dzieło – zgodnie z art. 627- 646 kodeksu cywilnego za dzieło uznawane jest każde dobro materialne i niematerialne powstałe w wyniku pracy przyjmującego zlecenie,
  • umowa zlecenie –  zgodnie z art. 734-752 kodeksu cywilnego zleceniobiorca (wykonawca zlecenia) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zleceniobiorcy (zlecającego czynność),
  • umowa agencyjna – agent (przyjmujący zlecenie) w zakresie swojego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawieraniu umów na rzecz przedsiębiorcy zlecającego lub zawierania umów w jego imieniu
  • kontrakt menedżerski określany mianem umowy nienazwanej, to umowa oparta na zasadzie swobody umów, zawierana między przedsiębiorcą a osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione umowy cywilnoprawne nie wymagają od ich wykonawcy podporządkowania się woli zlecającego. Oznacza to, że zleceniobiorca może pracować, gdzie chce np. w domu i ile godzin chce, a więc wykonawca w tej kwestii jest sam dla siebie szefem. Spory w przypadku umów cywilnoprawnych rozstrzygane są postępowaniem cywilnym do 75 tys. zł. Powyżej tej kwoty, sprawa trafia do sądu rejonowego. Uwaga! Zastępowanie umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi przy zachowaniu warunków stosunku pracy jest w Polsce zabronione.

Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – opodatkowanie przychodów

Umowy cywilnoprawne mogą być opodatkowane przez zleceniodawcę (jeśli zawierane są z osobą, która nie jest pracownikiem) na zasadzie:

  • zryczałtowanego podatku dochodowego, jeśli wynagrodzenie określone w umowie, nie przekracza 200 zł,
  • opodatkowania na zasadach ogólnych, jeśli wynagrodzenie wykazane na umowie jest wyższe niż 200 zł lub jeśli wynagrodzenie jest określane wg stawki godzinowej.

Jeśli praca osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej pokrywa się z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, to wynagrodzenie uznane jest za przychód z działalności, a więc opodatkowanie zostanie zrobione w rozliczeniu działalności.