W dobie technologizacji i zwiększającej się mobilności zmiany pod tym kątem dotykają także metod płatności. Ich rezultatem są na przykład aplikacje mobilne stworzone w celu sprzedaży samoobsługowej, które automatycznie przekazują faktury po dokonaniu zakupu na konto nabywcy. Czy taka faktura w smartfonie stanowi dowód księgowy i jako taki może pełnić funkcję paragonu fiskalnego? Odpowiadamy w artykule.

Obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej a faktura w smartfonie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 maja 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-3.4012.149.2018.3.AT) uznał, że faktura w smartfonie nie stanowi naruszenia obowiązujących przepisów. Interpretacja stanowiła odpowiedź na sytuację przesłania faktury poprzez aplikację mobilną – wątpliwość dotyczyła tu tego, czy można tę czynność uznać za wydanie faktury.

Jako że w celu korzystania z aplikacji klient zaakceptował jej regulamin, wyraził tym zgodę na żądanie otrzymywania faktur oraz na ich otrzymywanie na adres mailowy. Żądanie wystawienia faktury traktowane jest tu jako obowiązek wystawienia faktury przez sprzedawcę i stanowi udokumentowanie transakcji. Polega to na procesie, w którym poprzez aplikację mobilną klient dokonuje płatności za nabyty towar, a po tym następuje – również przez aplikację – przesłanie informacji o transakcji do kasy rejestrującej sprzedawcy i jej zewidencjonowanie. Obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej zostaje zatem spełniony.

Warto przy tym wspomnieć, że w określonych okolicznościach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku dokumentowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Może bowiem dojść do zwolnienia:

  • podmiotowego – udzielonego w związku z zachowaniem limitu obrotu (wynoszącego 20 000 zł) na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;

  • przedmiotowego – udzielonego w związku z rodzajem wykonywanych czynności ujętych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Faktura w smartfonie – jak się ma do wydania paragonu fiskalnego?

Art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT mówi, że „[p]odatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy”. Ustawa nie definiuje jednak konkretnej czynności rozumianej pod sformułowaniem „wydać”. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określił we wspomnianej interpretacji, że faktura wydana w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy klienta zgodnie z jego żądaniem, które wyraził przez akceptację regulaminu, spełnia wymagania opisane w przytoczonym fragmencie ustawy. W takiej sytuacji paragon posiada sprzedawca w swojej dokumentacji, a klient otrzymuje fakturę do paragonu i jest to zgodne z przepisami.

Ważne!
Faktura w smartfonie jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Taki sposób rejestracji sprzedaży oraz wydania dokumentu kupującemu nie budzi prawnych zastrzeżeń.