Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi ewidencję przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Taka forma rozliczeń w porównaniu z prowadzeniem ksiąg rachunkowych jest uproszczona, przez co ocena na jej podstawie warunków finansowych firmy przebiega trudniej niż w przypadku pełnej księgowości. Informacje zawarte w KPiR nie są jednak bez wartości przy analizie sytuacji finansowej działalności. Jak zatem mogą nam pomóc informacje z KPiR w ocenie funkcjonowania firmy? Odpowiadamy w artykule!

Z czego składa się KPiR?

KPiR przedstawia obraz podstawowych wielkości przedsiębiorstwa. Zawiera mianowicie takie informacje, jak:

  • przychody ze sprzedaży towarów handlowych i usług oraz pozostałe przychody, a także przychody ogółem;

  • wartość nabytych towarów handlowych i materiałów;

  • koszty uboczne związane z zakupem;

  • wartość wynagrodzeń;

  • suma kosztów uzyskania przychodów.

Za pomocą analizy tych wartości można zatem ocenić stan finansowy firmy – czy generuje ona więcej zysków czy strat, a także z czego wynika zarówno jedno, jak i drugie. Informacje z KPiR w ocenie funkcjonowania firmy pozwalają więc stwierdzić, czy jest ona rentowna.

Informacje z KPiR w ocenie funkcjonowania firmy – spis z natury

Na początku i końcu każdego roku podatkowego obowiązkowo przeprowadzany jest spis z natury i wycena zapasów. Takich działań można jednak dokonać również w ciągu roku, jeżeli według przedsiębiorcy zachodzi taka potrzeba lub jeżeli zleci to organ podatkowy. W przypadku działalności, której przedmiotem jest sprzedaż towarów, pomoże to skontrolować i ocenić stany magazynowe.

Ocena funkcjonowania firmy na podstawie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia stanowi odzwierciedlenie dokonanych inwestycji. Aby analiza była możliwie pogłębiona, należy zbadać, w jaki sposób zakupy środków ujętych w ewidencji były finansowane. Jeżeli przedsiębiorca sfinansował je samodzielnie, wskazuje to na zadowalający stan finansowy firmy – posiadane aktywa o dużej wartości są dowodem na to, że dysponuje on odpowiednio wysokimi zasobami, aby je nabyć.

Odwrotna sytuacja może mieć miejsce, gdy do zakupu środków trwałych lub wyposażenia niezbędny jest kapitał obcy, na przykład w postaci kredytu. Taki stan rzeczy nie musi jednak zawsze oznaczać kłopotów finansowych – przy zachowanej płynności finansowej nie ma bowiem potrzeby popadać w panikę. Tak czy inaczej informacje z KPiR w ocenie funkcjonowania firmy mogą z całą pewnością pomóc określić poziom jej finansowego rozwoju.

Płynność finansowa firmy stanowi jej zdolność do bieżącego wywiązywania się ze zobowiązań. W księdze przychodów i rozchodów nie znajdziemy jednak informacji o zadłużeniach, jeśli takie istnieją – w celu ustalenia płynności finansowej można sprawdzić, czy wszelkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Porównanie informacji z KPiR w ocenie funkcjonowania firmy

Podatkowa księga przychodów i rozchodów daje także możliwość podsumowania wyników osiągniętych w danym roku, a także porównania ich z tymi otrzymanymi w latach poprzednich. W ten sposób przedsiębiorca ma szansę przyjrzeć się rozwojowi firmy pod szerszym kątem.

Ważne!
Podatkowa księga przychodów i rozchodów zawiera mniej szczegółowe informacje niż księgi rachunkowe prowadzone przy pełnej księgowości, jednak analiza zawartych w niej informacji pozwoli wyciągnąć wnioski na temat ogólnej kondycji firmy i zwróci uwagę na ewentualne alarmujące kwestie.