Zawarcie, przebieg oraz zakończenie stosunku pracy jest regulowane przepisami Kodeksu pracy. O czym powinien pamiętać pracodawca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę? Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę i ile wynosi okres wypowiedzenia? Odpowiadamy poniżej.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

W myśl art. 30 § 1 kp umowa o pracę może zostać rozwiązana:

 • na mocy porozumienia stron,

 • za wypowiedzeniem,

 • bez wypowiedzenia,

 • z upływem czasu, na jaki była zawarta.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co powinno zawierać?

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem powinno nastąpić pisemnie poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przez jedną ze stron umowy. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno w szczególności zawierać:

 • oznaczenie stron umowy (dane pracodawcy oraz pracownika),

 • miejscowość i datę,

 • informację o wypowiedzeniu umowy wraz ze wskazaniem daty zawarcia tej umowy,

 • adnotację dotyczącą zachowania okresu wypowiedzenia wraz z określeniem terminu jego upływu,

 • podpis osoby wypowiadającej umowę oraz przyjmującej wypowiedzenie.

Ponadto jeśli stroną wypowiadającą umowę jest pracodawca, wówczas w wypowiedzeniu powinna znaleźć się informacja dotycząca jego przyczyny. Należy jednak podkreślić, że obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia umowy dotyczy tylko umów zawartych na czas nieokreślony. Dodatkowo pracodawca powinien zawrzeć w wypowiedzeniu informację dotyczącą przysługującego pracownikowi prawa odwołania się do sądu pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę różni się w zależności od rodzaju zawartej umowy, a także czasu, na jaki została zawarta, i od stażu pracownika w danym zakładzie pracy. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony wynosi:

Długość okresu wypowiedzenia

Okres zatrudnienia u danego pracodawcy

2 tygodnie

mniej niż 6 miesięcy

1 miesiąc

co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące

co najmniej 3 lata

 

Ważne!
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, do czasu zatrudnienia mającego wpływ na długość okresu wypowiedzenia zalicza się okresy przepracowane u obu podmiotów.
 Okresy wypowiedzenia umowy na okres próbny wynoszą:

Długość okresu wypowiedzenia

Okres, na jaki została zawarta umowa

3 dni robocze

do 2 tygodni

1 tydzień

powyżej 2 tygodni

2 tygodnie

3 miesiące

Kiedy rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia?

Istotną kwestią w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem jest ustalenie momentu rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia. Dzień rozpoczęcia okresu wypowiedzenia jest uzależniony od tego, czy okres wypowiedzenia ustalony jest w dniach, tygodniach czy miesiącach, i obejmuje odpowiednio:

 • pierwszy dzień roboczy po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy dla okresów wypowiedzenia liczonych w dniach,

 • pierwszą niedzielę przypadającą po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy dla okresów wypowiedzenia liczonych w tygodniach,

 • pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następujący po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy dla okresów wypowiedzenia ustalonych w miesiącach.

Przykład 1.

Pracownik przedłożył wypowiedzenie umowy o pracę 11 marca 2020 r. Okres wypowiedzenia dla tego pracownika wynosi 2 tygodnie. Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia przypada na najbliższą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia umowy, czyli na 15 marca 2020 r.

Przykład 2.

24 marca 2020 r. pracodawca wręczył pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy na czas nieokreślony wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik świadczy pracę dla tego pracodawcy 6 lat. Oznacza to, że okres wypowiedzenia umowy wynosi dla tego pracownika 3 miesiące, a jego bieg rozpocznie się wraz z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, czyli wraz z 1 kwietnia 2020 r.

Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym jeszcze powinien pamiętać pracodawca?

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca powinien pamiętać o dodatkowych obowiązkach, jakie na nim ciążą. Przede wszystkim jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, wówczas pracodawca jest obowiązany do obliczenia i wypłacenia mu ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego.

Ważne!
Ekwiwalent za urlop można wypłacić wyłącznie w przypadku rozwiązania lub zakończenia stosunku pracy, gdy pracownik nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze.
Pracodawca powinien pamiętać również o obowiązku sporządzenia i przekazania pracownikowi świadectwa pracy. Świadectwo pracy powinno zostać wręczone w ostatnim dniu obowiązywania umowy. W przypadku gdy nie jest to możliwe, pracodawca powinien przekazać pracownikowi ten dokument np. za pośrednictwem poczty w ciągu 7 dni od zakończenia umowy. Ponadto dla umów zawartych po 31 grudnia 2018 r. pracodawca ma obowiązek dołączyć do świadectwa pracy informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz o możliwości jej odbioru i zniszczenia w razie jej nieodebrania w danym czasie.

Należy pamiętać, że rozwiązanie stosunku pracy powoduje zakończenie obowiązku ubezpieczeniowego. Oznacza to, że podmiot zatrudniający powinien dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń byłego pracownika na druku ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania należy podać dzień następujący po ostatnim dniu obowiązywania umowy. Jeśli wyrejestrowanie pracownika następuje w związku z ustaniem tytułu do ubezpieczenia, wówczas jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 100. Ponadto w takim przypadku należy również wypełnić blok V. deklaracji ZUS ZWUA – należy w nim podać kod trybu rozwiązania stosunku pracy, kod podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy oraz stronę, z inicjatywy której ono nastąpiło.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wydaje się korzystnym rozwiązaniem dla obu stron umowy. Pracodawca powinien jednak pamiętać, że wraz z końcem współpracy z danym pracownikiem czeka na niego szereg obowiązków do zrealizowania.