Informacje i wysokość opłat za korzystanie ze środowiska regulują zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z tym prawem opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, a także składowania odpadów. Przeczytaj, w jaki sposób naliczane są tego rodzaju opłaty za korzystanie ze środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – informacje ogólne

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość należnych opłat we własnym zakresie za okres, w którym korzystały ze środowiska. Roczne opłaty dotyczą roku kalendarzowego i wnoszone są:

  • na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego dla miejsca rejestracji działalności w przypadku opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza poprzez eksploatację urządzeń,
  • na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, jeśli są to opłaty za pozostałe sposoby korzystania ze środowiska.

Roczne opłaty za korzystanie ze środowiska muszą zostać wniesione do 31 marca kolejnego roku. W tym samym terminie podmioty korzystające ze środowiska muszą złożyć marszałkom województwa wykaz za poprzedni rok, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania przez nie ze środowiska i wynikających w związku z tym opłat (ich wysokości). Wykazy za rok 2019 sporządzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. „w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat”.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – naliczanie opłat

Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów w 2020 r. można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. „w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2020”:

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680 i 1712) ogłasza się”, że górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska wynoszą: 402,75 zł/kg za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza oraz 295,05 zł/kg za umieszczenie odpadów na składowisku.

Stawki jednostkowe opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w załączniku nr 2 do ww. obwieszczenia kolejno:

  • Tabela A: „za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza”.
  • Tabela B: „za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych”.
  • Tabela C: „za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane”.
  • Tabela D: „za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych”.
  • Tabela E: „za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu”.

W dalszej części załącznika znajdują się także stawki za jednostkowe za umieszczanie odpadów na składowisku zgodnie z rodzajami grupy i podgrupy odpadów.

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie trzeba wnosić opłat za korzystanie ze środowiska, jeśli roczna wysokość za korzystanie ze środowiska jednego rodzaju nie przekroczyła 800 zł. Jeśli roczna wysokość takiej opłaty nie przekracza 100 zł, to nie trzeba składać wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Od 1 stycznia 2019 r. wysokość opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest obliczana przez podmioty na podstawie wielkości rzeczywistych rocznych emisji określonych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten ma zastosowanie w wykazach za 2019 rok, czyli składanych w 2020 r.