Czy Twoim zdaniem założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest trudne? Dzięki nowemu pakietowi praw dla przedsiębiorców, prowadzenia firmy jest łatwiejsze. Konstytucja Biznesu to reforma prawa gospodarczego, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. Konstytucja Biznesu – zasady, które zmieniają oblicze prowadzenia działalności w Polsce. Przeczytaj, co wprowadziła.

Konstytucja Biznesu – zasady i cele

Głównym celem Konstytucji Biznesu jest:

 • Poprawienie wolności działalności gospodarczej wynikającej z konstytucji.
 • Wspieranie zakładania działalności gospodarczej.
 • Pomoc w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a administracją publiczną.
 • Zniwelowanie „szarej strefy”.
 • Uproszczenie procedur prawa gospodarczego.
 • Wspieranie przedsiębiorców przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który stoi na straży praw osób prowadzących działalność gospodarczą.

Na Konstytucję Biznesu składa się prawo gospodarcze, prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Rzecznik MŚP), ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP).

Konstytucja Biznesu – zasady, których m.in. muszą przestrzegać organy administracyjne:

 • nie wolno nakładać na przedsiębiorców ograniczeń, które nie są wyraźnie przewidziane w przepisach,
 • nie wolno dyskryminować przedsiębiorców, czyli należy traktować równo wszystkich, którzy są w takiej samej sytuacji,
 • administracja nie może ograniczać swobody przedsiębiorcy, nie mając jednoznacznej podstawy prawnej,
 • nie wolno przymuszać przedsiębiorcy do określonego zachowania bez konkretnej podstawy prawnej,
 • oceniając działania przedsiębiorcy, organ ma brać pod uwagę zasady uczciwego obrotu i warunki rynkowe,
 • nie wolno zakładać z góry, że przedsiębiorca działa nieuczciwie (zasada domniemania uczciwości),
 • naruszenia przepisów, które są przedmiotem postępowania przeciwko przedsiębiorcy, muszą zostać wykazane przez organ,
 • organ ma obowiązek rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy np. gdy brak wystarczających dowodów w sprawie (przyjazna interpretacja przepisów).

Konstytucja Biznesu – zasady najważniejsze dla przedsiębiorców

Oto kilka najważniejszych zasad (z ustawy Prawo przedsiębiorców) wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, które mają największe znaczenie dla osób prowadzących firmę:

 • Art. 8 wprowadza zasadę „Wszystko, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” – to rozumienie wolności wg Konstytucji Biznesu – zasady prowadzenia działalności w swobodny sposób, lecz zgodnie z prawem.
 • Art. 9 przedsiębiorcy muszą postępować zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
 • Art. 10. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, czyli założenie, że działa zgodnie z prawem,
 • Art. 11 zasada przyjaznej interpretacji przepisów, czyli rozstrzyganie sporów na korzyść przedsiębiorcy,
 • Art. 12 organ powinien prowadzić postępowanie w sposób, który budzi zaufanie oraz opiera się na zasadzie proporcjonalności, równego traktowania i bezstronności.
 • Art. 13 zasada pewności prawa, czyli jeśli w konkretnej sprawie są wypracowane praktyki, które się sprawdzają, to nie można wybierać innego rozwiązania bez uzasadnienia.

To tylko kilka ważnych zmian, jakie wprowadza Konstytucja biznesu, które pomagają przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nowe prawo stawia na uproszczenie i poprawienie relacji z organami administracyjnymi, które mają zrobić wszystko, by pomóc przedsiębiorcy. Muszą go także informować o warunkach podejmowania, wykonywania i zamykania działalności.

Polecamy