W przypadku zakupu, gdy jednorazowa wartość transakcji wyniesie co najmniej 15 000 zł od czynnego podatnika VAT, nabywcy towarów lub usług zobowiązani są do weryfikacji numeru rachunku bankowego sprzedawcy na białej liście udostępnionej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli na białej liście nie znajduje się numer rachunku sprzedawcy, nabywca nie może ująć wydatku w kosztach podatkowych. Sprawdź, co zrobić gdy numer rachunku nie znajduje się na białej liście!

Biała lista - co warto o niej wiedzieć?

Biała lista została udostępniona podatnikom już 1 września 2019 roku. Zawiera ona informacje o podatnikach zarejestrowanych jako podatnik VAT. Co więcej, biała lista udostępnia nam między innymi takie informacje jak:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko podatnika,

 • numer identyfikacyjny dla celów podatku (jeżeli został przyznany),

 • status podatnika,

 • REGON oraz numer KRS (jeżeli został nadany),

 • adres siedziby podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

 • imiona, nazwiska oraz NIP osób stanowiących skład reprezentacyjny w tym prokurentów,

 • nazwę oraz NIP wspólnika,

 • datę rejestracji / odmowy rejestracji / wykreślenia z rejestru / przywrócenia rejestracji do VAT wraz z podstawą prawną (nie dotyczy rejestracji),

 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, których podmiot jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym.

Ważne!
Biała lista podatników obejmuje wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunku w SKOK. Nie zawiera ona informacji na temat rachunków prywatnych, tj. ROR.

 
Polecamy

W związku z udostępnioną białą listą podatników, nabywcy usługi/towarów zobowiązani są do rozliczenia transakcji na numer rachunku, który został wykazany na białej liście jeżeli:

 • wartość transakcji jest równa lub wyższa od 15 000 zł brutto

 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Przelew na rachunek bankowy kontrahenta nieujęty w wykazie podatników u obu stron transakcji może powodować konsekwencje podatkowe a wydatek po stronie nabywcy nie będzie mógł zostać ujęty w kosztach. Dlatego też w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji, nabywca zobowiązany jest do weryfikacji numeru rachunku sprzedawcy z białą listą przed dokonaniem płatności.

Sankcje za płatność na rachunek niewykazany w wykazie

W przypadku gdy nabywca nie ureguluje zobowiązania na rachunek sprzedawcy wskazany na białej liście, nie może ująć wydatku w kosztach uzyskania przychodu. Jednocześnie odpowiada on również solidarnie ze sprzedawcą za zaległość podatkową z tytułu podatku VAT wykazanego na fakturze, w przypadku gdy sprzedawca nie ureguluje zobowiązania. 

Jednak podatnik ma możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji, jeśli złoży zawiadomienie ZAW- NR do naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny niż wskazany na białej liście w terminie 3 dni od daty zapłaty.

Co zrobić gdy numer rachunku nie znajduje się na białej liście?

W przypadku, gdy numer rachunku bankowego nie znajduje się na białej liście, prawdopodobnie został zgłoszony tylko rachunek prywatny. W takiej sytuacji należałoby w pierwszej kolejności założyć odpowiedni rachunek bankowy (nie ROR) jeśli taki nie został jeszcze założony, a następnie zgłosić go poprzez odpowiedni dokument. W przypadku:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej zgłoszenie następuje poprzez aktualizację CEiDG-1 (w pozycji 26 „Informacje o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK wnioskodawcy”),

 • podmiotu wpisanego do KRS należy złożyć NIP-8 (część C. “Informacje dotyczące rachunków bankowych lub w SKOK”)

 • podmioty nie wpisane do KRS np. spółki cywilne aktualizacja następuje przez NIP-2 (część C. “Informacje dotyczące rachunków bankowych lub w SKOK")

 • osoby fizycznej niepodlegającej rejestracji w CEiDG składają NIP-7 (część D.2 “Rachunki związane z prowadzoną działalnością”).