Do obowiązków pracodawcy należy zagwarantowanie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym przeszkolenie ich z zakresu BHP. Jak jednak należy rozwiązać sytuację, w której w polskiej firmie zatrudnia się niemówiących po polsku pracowników z zagranicy? Czy należy wówczas przeprowadzić szkolenie BHP w języku obcym? Odpowiadamy w artykule.

Szkolenie BHP w języku obcym czy po polsku?

Wspomniane we wstępie zobowiązanie pracodawcy wobec pracowników wynika z Kodeksu pracy, który w tym kontekście mówi również o tym, że pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do pracy, jeżeli ten nie zna w wystarczającym stopniu przepisów i zasad BHP. Przepisy w tej materii doprecyzowuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ani Kodeks pracy, ani wymienione wyżej rozporządzenie nie wskazuje języka, w którym powinny przebiegać szkolenia BHP. Biorąc jednak pod uwagę, że kp nakazuje pracodawcy zapoznać pracownika z zasadami BHP, można wnioskować, że kluczowym czynnikiem będzie tu zrozumienie treści szkolenia przez pracownika. Na tej podstawie należy stwierdzić, że szkolenie BHP w języku obcym w przypadku, gdy mamy do czynienia z zatrudnieniem cudzoziemca, jest konieczne – w przeciwnym razie nie zrozumie on prezentowanego w ramach szkolenia materiału, a w efekcie – nie zapozna się z zasadami BHP.

Ważne!
Mimo że w Kodeksie pracy nie została omówiona taka sytuacja, z jego przepisów wynika obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP w języku obcym, jeżeli pracownik włada językiem polskim w stopniu niewystarczającym, aby zrozumieć polskie materiały szkoleniowe.

Szkolenie BHP w języku obcym a spełnienie obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy

Aby nowo zatrudniony pracownik zrozumiał treść szkolenia z zakresu BHP, a tym samym aby pracodawca wypełnił zobowiązanie, jakie nakłada na niego w tej materii Kodeks pracy, szkolenie BHP powinno przebiegać w języku pracownika albo z pomocą tłumacza.

Dokumenty ze szkolenia również powinny być sporządzone w dwóch językach. Dwie wersje językowe karty szkolenia BHP będą więc dobrym rozwiązaniem – jako że pracownik potwierdza na niej, że odbył szkolenie, dobrze mieć gwarancję, że zrozumiał on oświadczenie, które podpisał.

Polecamy