Dla wielu przedsiębiorców składki ZUS stanowią jeden z największych wydatków prowadzonej działalności. Te jednak rosną każdego roku i nie wygląda na to, by związane z nimi koszty miały zacząć spadać. Na skutek różnych okoliczności mogą zatem wystąpić trudności z opłacaniem składek. Istnieją jednak ulgi, z których można skorzystać, by poradzić sobie z tym problemem. Dowiedz się, czy jesteś do nich uprawniony – sprawdź, jak opłacać składki w terminie, nawet mimo kłopotów finansowych.

Trudności z opłacaniem składek ZUS i możliwości ich rozwiązania

Wysokość składek ZUS jest problematyczna dla wielu przedsiębiorców. Niemniej jednak w przypadku zaległości powstałych na skutek nieopłacania ich w terminie grożą dotkliwe konsekwencje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia jednak kilka możliwości dla podatników, którzy z różnych przyczyn sobie z tym nie radzą. Opisujemy je poniżej.

Przesunięcie terminu płatności

W zależności od rodzaju podatnika i opłacanej przez niego składki terminy płatności do ZUS to:

  • dla jednostek samorządowych i budżetowych – 5. dzień każdego miesiąca,

  • dla osób fizycznych opłacających składki indywidualnie, tylko za siebie – 10. dzień każdego miesiąca,

  • dla wszystkich pozostałych podatników – 15. dzień każdego miesiąca.

W przypadku trudności z opłacaniem składek przez płatnika ZUS umożliwia odroczenie tego terminu – niemniej jednak tylko w odniesieniu do składek bieżących i przyszłych. Nie można składać wniosków na przesunięcie terminu opłacenia należności zaległych. Takie odroczenie wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami dla podatnika – wynosi 50% aktualnie obowiązującej stawki odsetek za zwłokę.

Rozłożenie opłat na raty

Inną możliwością jest uiszczenie należnej opłaty w ratach. W tym przypadku rozwiązanie to można zastosować również do odsetek za zwłokę, a także kosztów upomnień czy innych kosztów. Niemniej jednak również w przypadku takiego układu zawartego z Zakładem Ubezpieczeń społecznych płatnik mający trudności z opłacaniem składek musi ponieść koszty 50% stawki odsetek za zwłokę, która obowiązywała w dniu podpisania umowy. Niemniej jednak, aby zawrzeć taki układ, przedsiębiorca musi poprzeć konieczność rozłożenia opłat na raty stosownymi dowodami dokumentującymi jego trudną sytuację. Podobnie jest również, gdy chce on zmienić warunki umowy (np. wydłużyć lub skrócić okres spłaty, lub zmienić termin płatności).

Umorzenie składek

Ostatnią opcją, w przypadku, gdy istnieją powody przemawiające za tym, że opłacenie składek może okazać się niemożliwe, jest złożenie wniosku o ich umorzenie. Takie sytuacje zdarzają się jednak tylko wówczas, gdy podatnik jest w stanie udowodnić, że nie jest on w stanie spłacić zobowiązań z uwagi na istotne trudności związane sytuacją rodzinną lub finansową bądź zobowiązanie jest nieściągalne. W takich sytuacjach ZUS może umorzyć składki całkowicie lub częściowo. Należy jednak pamiętać, że aby mogło dojść do rozpatrzenia wniosku na korzyść przedsiębiorcy, musi on odpowiednio uargumentować swoje racje. W przypadku, gdy należność dotyczy tylko wnioskodawcy – wszystkie składki, niezależnie od ich rodzaju, mogą być umorzone. Natomiast jeśli przedsiębiorca jest płatnikiem składek osób, które zatrudnia, to takie zobowiązania umorzone nie zostanie.

Polecamy