Czy czytając umowę na ubezpieczanie AC, znalazłeś/znalazłaś zapis: „ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekroczy np. 500 złotych”? Z tego artykułu dowiesz się, co to oznacza dla Ciebie w momencie kolizji albo wypadku i co to jest ubezpieczenie z wkładem własnym. Zobacz, jak działa franszyza integralna i redukcyjna w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Franszyza integralna i redukcyjna – co oznaczają te pojęcia?

Franszyza integralna i redukcyjna to pojęcia, które odnoszą się do wysokości kwoty wypłacanego odszkodowania w momencie wystąpienia szkody. Pojęcia te spotykane są w przypadku ubezpieczeń turystycznych, mieszkaniowych i komunikacyjnych. Oba te zapisy dotyczą jedynie ubezpieczeń dobrowolnych (a nie obowiązkowych), czyli w AC (Autocasco) w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Mówią o wielkości udziału własnego. Nie skorzystasz z tego rodzaju ubezpieczenia z wkładem własnym, gdy kupujesz samochód na kredyt. Zanim podpiszesz umowę, zobacz, czy  franszyza integralna i redukcyjna Ci się opłaca.

Co to jest franszyza integralna w przypadku AC?

Franszyza integralna to wartość, do której wysokości firma oferująca ubezpieczenie nie odpowiada za szkodę. Jeżeli wartość powstałej szkody przekracza kwotę franszyzy integralnej, to ubezpieczyciel musi wypłacić całe należne odszkodowanie, np. gdy osoba ubezpieczona poniesie szkodę wycenioną na 350 zł, a w umowie jest zapis, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody do wartości 500 zł, to ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Kwota franszyzy integralnej w tym przypadku to 500 zł, a szkoda to 350 zł dlatego ubezpieczony nie otrzyma pieniędzy.

Franszyza integralna ma na celu zdjęcie z ubezpieczyciela konieczności likwidowania drobnych szkód, których naprawienie przekracza ich wartość. Powodem wprowadzenia takiego zapisu może być także próba zobowiązania ubezpieczonego do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy.

Co to jest franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu AC?

Franszyza redukcyjna – tzw. udział własny, czyli kwota, która zostanie potrącona przez ubezpieczyciela z każdego wypłaconego odszkodowania. Oznacza to, że wypłacone środki z tytułu poniesionej szkody zostają pomniejszone o kwotę, która została wskazana w umowie, jako franszyza redukcyjna. Prościej mówiąc, jest to wartość ustalona z ubezpieczycielem, którą ubezpieczony deklaruje pokryć z własnej kieszeni w momencie powstania szkody, np. twoja szkoda wynosi 1500 zł, kwota franszyzy redukcyjnej to 500 zł, a więc ubezpieczony otrzyma jedynie 1000 zł odszkodowania, a 500 zł zapłaci z własnej kieszeni.

Franszyza redukcyjna może być podana w umowie jako konkretna kwota lub jako procent np. 15%, jednak mnie mniej niż 400 zł. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują klientom skorzystanie z ubezpieczenia AC z franszyzą redukcyjną, a w zamian proponują dodatkową zniżkę w składce albo oferują za podwyższenie składki całkowite zniesienie franszyzy redukcyjnej. Należy jednak pamiętać, że im niższa składka, tym wyższy udział własny w przypadku poniesionej szkody.

Podsumowując, franszyza integralna i redukcyjna występuje tylko w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego AC – nie znajdziemy jej w umowie na OC. Jeśli chodzi o wysokość franszyzy redukcyjnej, można ją dostosować do wysokości składki, a więc klient ma wpływ na to, jaką kwotę deklaruje pokrywać z własnej kieszeni, gdy poniesie szkodę. Najczęściej im wyższy udział własny, tym tańsza jest polisa. Jeśli chodzi natomiast o franszyzę integralną, często nie jest ona nazywana wprost, lecz zawiera się w oświadczeniu ubezpieczyciela: „ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza x złotych”.